Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova6. výzva - květen 2011

LEADER 2007-13 I 6. výzva - květen 2011


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 6. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to v oblastech podpory (Fichích) číslo 1 - 6. Předpokládaná výše finanční alokace pro 6. výzvu je 4.800.000 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci ve výši 30tis. - 1 mil. Kč (u Fichí 2 a 3 až 1,5 mil. Kč) lze předkládat na předepsaných formulářích v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních ve dnech 30. - 31. 5. 2011 od 9 do 16:30 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních.

pro žadatele
> 6. výzva - úplné znění (pozor - drobná zpřesnění ze dne 6. 5. 2011 - vyznačena červeně)
> Popis oblastí podpory (Fichí)
> Žádost o dotaci - PDF 
Plná moc k předložení Žádosti o dotaci (doporučený vzor) 
> Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti
> Metodika pro hodnocení projektů

 

fiche (oblasti podpory)
Fiche 1. Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ
> specifikace Fiche pro žadatele
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 2. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
specifikace Fiche pro žadatele
> závazný vzor Stanoviska MŽP k opatření III.2.1.1. (v případě budování vodohospodářské infrastruktury)
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 3. Veřejné budovy a sportoviště jako místa k setkávání
specifikace Fiche pro žadatele
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 4. Zařízení pro zdravý životní styl jako formu poznávání krajiny
specifikace Fiche pro žadatele
> závazný vzor Stanoviska MŽP k opatření III.1.3.1. (v případě budování stezek)
> závazný vzor Stanoviska MŽP k opatření II.2.4.2.  (v případě budování návštěvnické infrastruktury v lesích)
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 5. Rozvoj venkovského cestovního ruchu
specifikace Fiche pro žadatele
Kombinovaná nomenklatura výrobků
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
> závazný vzor Prohlášení o velikosti podniku
> závazný vzor Stanoviska MŽP k opatření III.1.3.1. (v případě budování stezek)
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 6. Interpretace historického dědictví regionu
specifikace Fiche pro žadatele
> závazný vzor Stanoviska MŽP k opatření III.1.3.1. (v případě budování stezek)
> přehled Fiche (formulář SZIF)

pravidla

> Pravidla IV.1.2.
> Metodika pro tvorbu Fichí

ostatní
> specifikace jednotlivých Fichí na formulářích SZIF: 1, 2, 3, 4, 5, 6
> instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti o dotaci

další dokumenty
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výbor partnerství rozhodl o doporučení 13 projektů

17. 06. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

Dne 16. 6. 2011 rozhodl Výbor partnerství o doporučení 13 projektů z celkem 28 předložených Žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy programu LEADER 2007-13. Předpokládaná alokace na tuto výzvu 4,8 mil. Kč byla navýšena díky přesunu nevyčepraných finančních prostředků z předchozích výzev (resp. projektů, podpořených v rámci předchozích výzev, u kterých došlo během realizace k úsporám oproti původně plánovaným rozpočtům) na částku 5.086.516 Kč. | více ...

Výběrová komise MAS obodovala Žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy programu LEADER

13. 06. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

V rámci 6. výzvy programu LEADER 2007 – 13 provedla Výběrové komise místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství ve dnech 3. - 10. 6. 2011 hodnocení všech 28 Žádostí o dotaci, které byly předloženy. Veřejné slyšení, na kterém se předkladatelé jednotlivých Žádostí o dotaci představili své projekty se konalo v pondělí 6. 6. 2011 a v úterý 7. 6. 2011 v Plané a ve Stříbře. V následujících několika dnech Výběrová komise dokončila hodnocení dle předem stanovených a zveřejněných Preferenčních kritérií. Všichni členové Výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a nehodnotili projekty, u kterých by mohli být osobně zainteresováni. Výsledek hodnocení je uveden v posledním sloupci následující tabulky. Výsledek bude sloužit jako podklad pro konečné doporučení vybraných projektů k podpoře, které učiní Výbor partnerství MAS na svém nejbližším jednání ve čtvrtek 16. června 2011. V rámci 6. výzvy bude rozděleno zhruba 4.800.000 Kč, pokud Výbor partnerství nerozhodne jinak. Součet požadované dotace všech přijatých projektů přitom přesahuje 12 mil. Kč, nicméně u většiny z nich v současné době ještě probíhá úplná administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti (vč. doplňkových konzultací s CP SZIF Praha), v rámci které může být požadovaná výše dotace ještě snížena, případně může dojít k vyřazení projektu na základě zjištění dalších nedostatků nebo nesplnění kritérií přijatelnosti. Výsledek hodnocení projektů naleznete ZDE.

Veřejné slyšení před výběrovou komisí bude v pondělí v Plané a v úterý ve Stříbře

02. 06. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

Zástupci předkladatelů všech 28 Žádostí o dotace v rámci 6. výzvy programu LEADER 2007-13 představí své záměry členům Výběrové komise MAS v pondělí 6. 6. 2011 od 12:30 v Městském kulturním středisku v Plané a v úterý 7. 6. 2011 od 9 hod. v Městském muzeu ve Stříbře. V obou případech se bude prezentace konat v nových společenských sálech ve druhém patře, v podkroví. Zváni jsou nejen předkladatelé žádostí a členové MAS, ale i široká veřejnost. Bližší informace a program veřejného slyšení naleznete ZDE.

V rámci 6. výzvy programu LEADER bylo opět nejvíc žádostí na podporu vytváření "míst k setkávání"

31. 05. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

Ve dnech 30. - 31. 5. 2011 se opět potvrdilo, že hlavní téma Strategického plánu LEADER místní akční skupiny Český Západ - Místní partnerství bylo zvoleno přímo na míru potřebám regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek. Z 28 přijatých žádostí o dotaci v rámci programu LEADER 2007-13 jich je 21 zaměřeno na vytváření nebo obnovu "míst k setkávání", tedy veřejných prostranství, kluboven, kulturních domů nebo dalších staveb, které slouží k setkávání místních obyvatel.

"Finanční plán MAS je nastaven tak, aby do vytváření míst k setkávání bylo alokováno co nejvíce prostředků, letos je to polovina celého rozpočtu, nicméně i tak je zde vždy výrazný převis v podobě řady připravených projektů, které nebudeme schopni pokrýt. O tom, komu bude dotace udělena a v jaké výši rozhodne umístění projektů po hodnocení Výběrovou komisí MAS a následně doporučení patnáctičlenného Výboru partnerství," uvedl koordinátor programu LEADER Jan Florian.

"Navzdory našim neustálým snahám se ale nedaří povzbudit zájemce o dotace z řad podnikatelů. Tentokrát se o dotace na rozvoj venkovského cestovního ruchu přihlásil pouze jeden žadatel. Věřím, že v srpnu, kdy se chystáme vyhlašovat výzvu zaměřenou na rozvoj podnikání na venkově, bude zájem větší," dodal Florian. V plánované 7. výzvě, která bude vyhlášena ve 3. čtvrtletí roku 2011 rozdělí MAS přes 1 mil. Kč na podporu drobného podnikání a zemědělství.

Seznam přijatých žádostí v 6. výzvě naleznete ZDE.


Příjem Žádostí dotaci o v rámci 6. výzvy

30. 05. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

Ve dnech 30. - 31. 5. 2011 probíhá v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních (Lázeňská 63, v 1. patře nad samoobsluhou COOP) příjem žádostí v rámci 6. výzvy programu LEADER.

Žádosti budou přijímány v oba dva dny vždy od 9 do 16:30 hod. Z organizačních důvodů doporučujeme domluvit si na tel. 774499396 předem přesný čas příjmu žádosti (v tuto chvíli jsou víceméně volné již pouze termíny v pondělí od 11 do 14 hod.).

Po příchodu do kanceláře bude žadateli přiděleno pořadové číslo, založena složka projektu a bude na ni vyznačen čas příchodu (takto zaevidovány budou všechny projekty, které budou doručeny do 16:30 hod., poté se vstup do kanceláře uzavírá). Následně žadatel vyčká převzetí projektu pracovníkem MAS (přednostně budou projekty přebírány od žadatelů, kteří se objednali na určitý čas; ostatní žadatelé vyčkají v zasedací místnosti vyzvání pracovníka MAS; žadatelé, kteří se dostaví v jiný než sjednaný čas, rovněž vyčkají v zasedací místnosti vyzvání MAS). Pracovník MAS vytiskne Žádost o dotaci z CD nebo flash discu předaného žadatelem, zkontroluje její obsah a zaeviduje v systému KaPro a následně ji předá zástupci žadatele k podpisu. Poté převezme veškeré povinné přílohy a další dokumentaci projektu. Tento proces trvá cca 15 min. a vyžaduje fyzickou přítomnost statutárního zástupce žadatele. Po přijetí projektu vystaví pracovník MAS potvrzení, ve kterém bude uveden výsledek předběžné administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, případně zde bude stanoven požadavek na doplnění dokumentace projektu.

Ve dnech 30. - 31. 5. 2011 již nebudou poskytovány žádné konzultace.


Zveme Vás na informační semináře a individuální konzultace pro žadatele v 6. výzvě

05. 05. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

V souvislosti s vyhlášením 6. výzvy k předkládání žádostí o dotace bychom Vás rádi pozvali na jeden ze dvou připravených informačních seminářů pro žadatele. Na semináři se seznámíte s jednotlivými kroky přípravy projektu, pravidly a způsobilými výdaji, ale i postupem vyplnění Žádosti o dotaci a náležitostmi povinných příloh. Současně bude možné semináře využít ke krátkým individuálním konzultacím obsahové stránky Vašeho projektu, které si ale můžete domluvit i v jiných termínech. Z kapacitních důvodů ale není možné v rámci individuálních konzultací poskytovat základní informace o postupu vyplňování Žádosti apod., ty jsou právě zahrnuty do programu semináře a proto doporučujeme všem zájemcům o předložení žádosti, aby tuto možnost využili.

Semináře se budou konat v pondělí 9. 5. 2011 od 16:00 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních (Lázeňská 63, v 1. patře nad samoobsluhou COOP) a ve čtvrtek 12. 5. 2011 od 11:00 (pozor – změna času) v Zasedací místnosti v přízemí radnice MěÚ Stříbro. Vaši účast prosím potvrďte sl. Radce Šámalové na e-mail samalova@leader-ceskyzapad.cz. Program obou seminářů bude identický.

Individuální konzultace si můžete domluvit s koordinátorem programu Janem Florianem na tel. 774499396 nebo na e-mailu florian@leader-ceskyzapad.cz (konzultace nebudou poskytovány ve dnech 16. - 18. 5. a po 27. 5. 2011).

Bližší informace o 6. výzvě ZDE.


MAS připravuje 6. výzvu k předkládání žádostí o dotace v programu LEADER

26. 04. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

Na základě rozhodnutí Výboru partnerství připravuje MAS již 6. výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci programu LEADER 2007-13. Příjem žádostí bude probíhat v posledních květnových dnech (pravděpodobně 30. - 31. 5. 2011) v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Přijímány budou projekty ve Fichích 1 - 6, které dostály řadu úprav především s ohledem na aktualizaci pravidel a předběžné výsledky střednědobého hodnocení realizace Strategického plánu LEADER v naší MAS. Oficiální zveřejnění výzvy lze očekávat první týden v květnu. Bližší podrobnosti se dozvíte v přiloženém dokumentu.


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006