Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaOblasti podpory (Fiche)

16. 09. 2009 | Leader 2007-2013

Přehled oblastí podpory (fiche) Strategického plánu LEADER 2007-13, Sudety místo k setkávání

Přehlednou tabulku oblastí podpory Strategického plánu LEADER si ve formátu pdf. můžete stáhnout / vytisknout zde.

Fiche č.1. Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ
Fiche č.2. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Fiche č.3. Veřejné budovy jako místa k setkávání
Fiche č.4. Zdravý životní styl jako téma pro cestovní ruch
Fiche č.5. Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty
Fiche č.6. Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty
Fiche č.7. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
Fiche č.8. Podpora rozvoje drobného podnikání
Fiche č.9. Podpora vzdělávání a informovanosti v regionu Český Západ1. Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity regionu pro šetrný cestovní ruch.

žadatelé: obce, svazky obcí, neziskové organizace, církevní organizace
výše dotace: 50tis. – 2mil. Kč, 90%
tipy aktivit:
 • obnova nemovitých objektů pro využití (např. kult., hist. a tech. památek, sakrálních staveb, hradišť, voj. opevnění, montánních staveb, drobných památek v krajině, atd.) vč. úprav okolí
 • revitalizace historických parků, zahrad, alejí apod. ve vazbě na stavební obnovu památky
 • výstavní expozice a muzea, panely
 • příjezdové komunikace, parkoviště, osvětlení apod.
 • studie, plány, výzkumy, posudky apod.

zpět

2. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

Upravená a využívaná veřejná prostranství v obcích regionu Český Západ.

žadatelé: obce, svazky obcí, neziskové organizace, církevní organizace
výše dotace: 50tis. – 2mil. Kč, 90%
tipy aktivit :
 • obnova veřejných prostranství
 • obnova a výstavba hřišť a sportovišť
 • přístupové komunikace, parkoviště...
 • parkové úpravy
 • veřejné osvětlení, obecní rozhlas
 • nákup techniky pro údržbu zeleně

zpět

3. Veřejné budovy a zařízení jako místa k setkávání

Rekonstrukce a výstavba veřejných budov a jejich vybavení (vzdělávacích, společenských, kulturních, sociálních), dále úpravy těchto budov vedoucí k úspoře.

žadatelé: obce, svazky obcí, neziskové organizace, církevní organizace
výše dotace: 50tis. – 2mil. Kč, 90%
tipy aktivit:
 • obnova a výstavba veřejných budov, vzdělávacích a volnočasových zařízení (úřady, multifuknční prostory, obecní a spolkové domy, knihovny, školky, školy, školící centra, DDM, hřiště, sportoviště, koupaliště, půjčovny, klubovny, nouzové byty, krizová centra, mateřská centra, zdravotnická centra, stacionáře, DPS, zařízení pro handicapované, útulky pro zvířata) vč. úprav okolí
 • nákup vybavení a zařízení
 • přístupové komunikace, parkoviště apod.

zpět

4. Zdravý životní styl jako téma pro cestovní ruch.

Podpora zdravých a šetrných forem cestovního ruchu.

žadatelé: neziskové organizace, zájmová sdruž.právnických osob
výše dotace: 50tis. – 2mil. Kč, 90%
tipy aktivit:
 • obnova a budování turistických tras a stezek (pěší, cyklo, hippo, naučné apod.) vč. mobiliáře(odpočívadla, infopanely, interaktivní prvky apod.)
 • nákup techniky pro údržbu
 • přístupové komunikace, nástupní místa apod.

zpět

5. Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty

Podpora diverzifikace aktivit zemědělských subjektů do oblasti cestovního ruchu. Podpora začínajících podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu. Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. Zlepšení nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu.

žadatelé : zemědělci, podnikatelé (nezemědělci do 2 let historie v cest. ruchu)
výše dotace : 50tis. – 2mil. Kč, 56% malý, 46% střední a 36% velký podnik
tipy aktivit :
 • obnova a výstavba ubytovacích kapacit (do 60 lůžek), stravovacích zařízení (pouze v návaznosti na ubytování), objektů pro sportovní vyžití (koupaliště, jízdárna, hřiště, ...) a půjčoven sportovních potřeb vč. vybavení
 • rozvoj agroturistiky, hipoturistiky
 • obnova a výstavba drobných provozoven (např. výroba a prodej místních produktů)
 • obnova a budování veřejně přístupných turistických tras a stezek (pěší, cyklo, hipo, naučné apod.) vč. mobiliáře
 • přístupové komunikace, parkoviště apod.

zpět

6. Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné

Zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. Zlepšení nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu.

žadatelé : obce, neziskové organizace, církevní organizace
výše dotace : 50tis. – 2mil. Kč, 90%
tipy aktivit :
 • obnova objektů kulturního dědictví (zámky, fary, ...) pro využití v cestovním ruchu (ubytovací kapacity, školící centra, návštěvnická a informační centra, muzea, ...) vč. vybavení
 • obnova a výstavba objektů pro sportovní využití (koupaliště, hřiště, ...) a turistických tras a stezek (pěší, cyklo, hipo, naučné apod.) vč. mobiliáře
 • úpravy okolí, parkoviště, apod.

zpět

7. Diverzifikce činnosti zemědělských subjektů

Rozšíření aktivity zemědělských subjektů směrem k nezemědělské produkci. Zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu.

žadatelé : zemědělci s min. 2letou historií
výše dotace : 50tis. – 2mil. Kč, 50% malý, 46% střední a 25% velký podnik
tipy aktivit :
 • rozvoj nezemědělské činnosti a produkce (rekonstrukce a výstavba objektů a ploch, nákup zařízení a technologie) ve vybraných oblastech
 • zpracování a marketing zemědělských a potravinářských produktů

zpět

8. Podpora rozvoje drobného podnikání

Zlepšení infrastruktury pro rozvoj podnikání. Podpora regionálních produktů. Zlepšení marketingu a prodeje u nezemědělských podnikatelských subjektů.

žadatelé : mikropodnikatelé nezemědělci
výše dotace : 50tis. – 2mil. Kč, 50%
tipy aktivit :
 • rozvoj drobného podnikání a řemeslné výroby (rekonstrukce a výstavba objektů a ploch, nákup zařízení a technologie) ve vybraných oblastech
 • zpracování a marketing zemědělských a potravinářských produktů
 • vzdělávání podnikatelů v oblasti rozvoje podnikání
 • zavedení vytápění prostor pro podnikání biomasou, výroba tvarovaných biopaliv

zpět

9. Podpora vzdělávání a informovanosti v regionu Český Západ

Podpora odborného a dalšího vzdělávání. Zvyšování informovanosti v problematice rozvoje venkovských oblastí. Budování absorpční kapacity regionu.

žadatelé : neziskové organizace
výše dotace: 50tis. – 2mil. Kč, 100%
tipy aktivit :
 • vzdělávací, informační, konzultační a poradenské aktivity vč. exkurzí v jedné z těchto oblastí: diverzifikace činností nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, podpora cestovního ruchu, obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

zpět


Často kladené dotazy - obecně

05. 04. 2011 | Leader 2007-2013

Další často kladené dotazy naleznete u jednotlivých výzev. | více ...

Připomínkujte dokumenty k programu LEADER 2007-13 / AKTUALIZOVÁNO 10.9.2008

05. 09. 2008 | Leader 2007-2013

MAS Český Západ – Místní partnerství vyzývá širokou veřejnost o zaslání připomínek k dokumentům programu LEADER, především k obsahu jednotlivých Fichí, formulářů Osnovy projektu, seznamu povinných příloh apod. Uvítáme Vaše náměty na doplnění, rozšíření, nebo úpravy formulací. Obdržené připomínky budou využity při aktualizaci dokumentace pro 2. výzvu. Připomínky zasílejte prosím do 16. 9. 2008 Koordinátorovi programu LEADER na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz nebo prostřednictvím diskuse k tomuto článku.

> dokumenty k připomínkování

| více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006