Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaStruktura MAS

24. 07. 2008 | Místní akční skupina > Struktura Mas

MAS Český Západ - Místní partnerství funguje na principu "tripartity", tedy rovného zastoupení tří sektorů: veřejného (obce a města), soukromého (podnikatelé a zemědělci) a neziskového (občanská sdružení, školy, aktivní veřejnost, ...). Tento princip se odráží nejen ve struktuře členské základny, ale také ve většině orgánů.

Grafické znázornění struktury MAS si můžete prohlédnout zde.

Valné shromáždění členů
Výbor partnerství a výběrová komise
Programový výbor
Monitorovací komise
Kontrolní komise
Management MAS


Valné shromáždění členů

Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členů. Jeho členem je každý člen MAS a je tedy nejpočetnějším orgánem, který v současné době sdružuje přes 80 fyzických a právnických osob, které mají při hlasování rovný hlas. Valné shromáždění se schází minimálně 1x ročně. Pravomoci Valného shromáždění členů vyplývají z čl. 6 Stanov a patří mezi ně především:

 • přijímání základních programových a strategických dokumentů a kontrola jejich plnění,
 • schvalování plánu činnosti MAS na nadcházející období,
 • schvalování ročního rozpočtu a roční účetní uzávěrky MAS,
 • volba a odvolání členů Výboru partnerství a Kontrolní komise,
 • rozhodování o změně stanov MAS,
 • stanovení výše, způsobu a termínu úhrady členských příspěvků.
 • Seznam členů MAS naleznete zde.

  zpět

  Výbor partnerství a Výběrová komise

  Hlavním řídícím (výkonným) orgánem je patnáctičlený Výbor partnerství. Ten se schází cca 6krát do roka v nepravidelných intervalech (dle potřeby). Mezi jeho kompetence patří zejména:

 • koordinace činností vyplývajících z realizace strategie MAS a jednotlivých vlastních projektů,
 • rozhodování o podpoře projektů v rámci jednotlivých programů,
 • realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty,
 • rozhodování o přijetí a vyloučení členů,
 • volba předsedy a místopředsedy,
 • jmenování Jednatele, Programového výboru, Výběrové komise, Monitorovací komise,
 • výběr manažera MAS, resp. účetní MAS, koordinátorů realizovaných programů a vlastních projektů.
 • Funkční období členů Výboru partnerství je čtyři roky. Výbor partnerství se skládá ze zástupců členů MAS ve struktuře odpovídající členské základně a je tak schopen reflektovat jejich zájmy i potřeby. Výbor partnerství volí ze svého středu Předsedu a Místopředsedu MAS, kteří především zastupují MAS navenek a jsou pověřeni jednáním jménem MAS. Pro výběr projektů volí ze svého středu také šestičlennou Výběrovou komisi, jejímž jediným úkolem je hodnocení předložených žádostí dle předem stanovených preferenčních kritérií a následně sestavení pořadí přeložených žádostí.

  Veřejný sektorSoukromý sektor Neziskový sektor 
  Miroslava Válová - předsedkyně MAS
  místostarostka obce Olbramov,
  poradce Mikroregionu Konstantinolázeňsko
  olbramov@mikroregion-kl.cz
  Ing. Petr Strankmüller - místopředseda MAS
  jednatel firmy EKODEPON s.r.o.
  ekodepon@wo.cz
  Mgr. Edita Šajtošová - místopředsedkyně MAS
  předsedkyně správní rady Plzeňsko v Evropě, o.p.s.
  sajtosova@plzensko.info
  Mgr. Jan Soulek
  starosta města Bezdružice,
  předseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko
  starosta@bezdruzice.cz
  Ing. Vladislav Moravec
  předseda Zemědělského družstva Vlčák
  vladislav.moravec@seznam.cz  
  Mgr. Radek Strankmüller
  předseda Hornicko-historického spolku Stříbro
  strankmuller@mustribro.cz
  Karel Týzl
  starosta obce Konstantinovy Lázně,
  místopředseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko
  obec@konst-lazne.cz
  Ing. Jan Jílek
  samostatně hospodařící rolník - Hunčice
  jkhuncice@volny.cz
  Tomáš Möller
  předseda o.s. Stříbrští občané městu (STROM)
  strom@stribro.net
  František Trhlík
  starosta obce Kostelec
  obec.kostelec@worldonline.cz
  Miroslav Zeman
  samostatně hospodařící rolník - Krásné Údolí 
  -
  Jiří Bízek
  aktivní občan - Bezdružice
  bizekjiri@atlas.cz
  Karel Petráň
  starosta obce Svojšín,
  tajemník Stříbrského regionu
  obec@svojsin.cz
  Květoslav Válek
  samostatně hospodařící rolník - Svojšín
  kvetoslavvalek@seznam.cz  
  Ing. Marek Plochý
  předseda o.s. Plzeňská dráha
  info@plzenskadraha.cz

  Zápisy z jednání Výboru partnerství
  21. 2. 2013, MěKS Planá

  Zápisy z jednání Výběrové komise
  10. výzva SPL
  zpět

  Programový výbor

  Je nezávislým koncepčním orgánem MAS, který dohlíží na soulad skutečně realizovaných aktivit se schválenou Integrovanou strategií rozvoje území. Programový výbor je šestičlenný. Členy výboru jsou především jednotlivci s koncepčním uvažováním, nadhledem nad individuální problémy jednotlivých subjektů v MAS a schopnostmi řešení komplexních slabých stránek regionu. Pět členů jmenuje Výbor partnerství, šestým členem s hlasem poradním je pak Jednatel MAS. Funkční období Programového výboru odpovídá schválené době platnosti Integrované rozvojové strategie území.Programový výbor, na základě znalosti místního prostředí, jeho problémů a svého nezávislého odborného náhledu na tyto aspekty, spolupracuje s managementem MAS především v těchto oblastech:

 • zpracovávání koncepčních návrhů na činnost MAS (ideový vůdce, think-tank),
 • zpracovávání a konkretizace návrhů oblastí podpory a podmínek poskytnutí podpory pro připravované Programy, stanovení výběrových (hodnotících/preferenčních) kritérií a postupů pro výběr projektů,
 • sledování souladu činnosti MAS se schválenou Strategií MAS (programem) a zpracovávání vyhodnocení postupů realizace Strategie a jednotlivých Programů vč. návrhů na jejich úpravy nebo případné změny,
 • zpracovávání nezávislých stanovisek a vyjádření k případným podnětům a námitkám členů a dalších osob vůči postupům ostatních orgánů a sekretariátu MAS.
 • Veřejný sektorSoukromý sektor Neziskový sektor 
  Mgr. Jan Soulek
  starosta města Bezdružice,
  předseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko
  starosta@bezdruzice.cz
  Ing. Vladislav Moravec
  předseda Zemědělského družstva Vlčák
  vladislav.moravec@seznam.cz  
  Mgr. Edita Šajtošová
  předsedkyně správní rady Plzeňsko v Evropě, o.p.s.
  sajtosova@plzensko.info

   

   

   Ing. Jiří Kessler
  kurátor uměleckých sbírek Zámku Bezdružice
  kessler@volny.cz
  zpět

  Monitorovací komise

  Složení Monitorovací komise schvaluje Výbor partnerství pro každý realizovaný program zvlášť na základě návrhu Manažera MAS. Monitorovací komise se zpravidla skládá z Koordinátora programu, Finančního manažera MAS, jednoho až dvou členů Výběrové komise a příp. externích expertů. Na jednání Monitorovací komise je zván také Předseda MAS a Jednatel MAS.Úkolem Monitorovací komise je dohlížet na realizaci jednotlivých projektů a daného programu jako celku. Monitorovací komise bude především sledovat:

 • dodržování podmínek poskytnutých dotací,
 • soulad skutečné realizace jednotlivých projektů se schválenými žádostmi,
 • plnění monitorovacích indikátorů jednotlivých projektů i SPL jako celku,
 • transparentností financování projektů, efektivním vynaložením nákladů a správností účetních postupů,
 • vhodnost zvolených technických a technologických postupů v rámci projektů.
 • Monitorovací komise provádí kontrolu na místě u všech podpořených projektů.

  zpět

  Kontrolní komise

  Pro účely kontroly činnosti MAS jako celku byla ustanovena tzv. Kontrolní komise, kterou volí Valné shromáždění členů na čtyři roky. Komise se skládá ze tří členů, mezi jejichž pravomoci patří:

 • nahlížet do všech písemností MAS a účastnit se jednání zástupců MAS se třetími osobami,
 • sledování a kontrola veškeré činnosti MAS zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví MAS,
 • projednávání stížností členů.
 • Veřejný sektorSoukromý sektor Neziskový sektor 
  Václav Uhlíř
  starosta obce Erpužice
  obecerpuzice@centrum.cz
  Eva Bízková
  aktivní občan, účetní - Bezdružice
  bizkova@atlas.cz
  Monika Suchnová
  aktivní občan, Ostrov u Stříbra
  monitschka@seznam.cz

  zpět

  Management MAS

  Výbor partnerství jmenuje také Jednatel MAS, kterým může být právnická i fyzická osoba. Činnost Jednatele je velmi úzce spojena s činností Manažera MAS se kterým tvoří tzv. řídící rovinu MAS. Spolu mají za úkol zajištění hladké a bezproblémové realizace programů a vlastních projektů MAS. Jednatel i manažer své kompetence dále delegují na vlastní zaměstnance, příp. smluvně zajištěné spolupracovníky. Kontrolní činnost nad všemi pracovníky managementu vykonává Kontrolní komise (viz výše). Funkci jednatele vykonává od založení MAS Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) prostřednictvím svého delegovaného zástupce. Tím je od června 2007 Mgr. Tomáš Svoboda. Manažerkou MAS je od roku 2004 její předsedkyně paní Miroslava Válová.

  Ve vztahu k realizaci jednotlivých programů je nutné zmínit činnost Koordinátora programu, který má na starosti přímo implementaci daného programu a jeho řízení. Zajišťuje veškeré administrativní a organizační postupy v rámci programu, komunikaci s orgány MAS ve věci realizace programu, informování veřejnosti, konzultace projektových záměrů v rámci programu apod. Pro zajištění této činnosti má k dispozici dva Asistenty.

  Finanční řízení MAS, především pak plán finančních toků (cash-flow) a zajištění účetnictví má na starosti Finanční manažer.

  Kontakty na management MAS naleznete zde.

  návrat na začátek rubriky zde

   


  Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006