Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaPro veřejnost

Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ


Cílem projektu je zachránit místní kulturní dědictví a zároveň zapojit veřejnost do jeho obnovy a tím napomoci k znovunalézání vztahů lidí s místem, jehož historie byla po druhé světové válce násilně přerušena odsunem původního německého obyvatelstva. Projekt navíc umožňuje spolupráci obcí, neziskových organizací a soukromého sektoru v místním regionu.
Na projektové žádosti začala pracovat místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství a Centrum pro komunitní práci západní Čechy již v roce 2006, kdy byla také předložena první verze projektu do 2. Výzvy Finančních Mechanismů EHP/Norska.
V polovině roku 2008 bylo Ministerstvem financí ČR doporučeno snížit počet opravovaných památek z původních 19 na 5 a změnit nositele projektu z neziskové organizace na některou ze zapojených obcí. Nositelem projektu se tak stalo město Stříbro, které převzalo finanční odpovědnost za všechny partnery projektu.
MAS Český Západ – Místní partnerství ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a finanční poradenskou firmou RAAPO finance s.r.o. projekt koordinuje a administruje a dohlíží na průběh jeho financování. Díky realizaci tohoto projektu, na který byla poskytnuta dotace ve výši 1,137 mil. EUR (celkové náklady činí 1,338 mil. EUR), bude možné zachránit pět sakrálních památek.
 • propagační brožuru k projektu si můžete stáhnout zde

  Věž kostela Všech Svatých ve Stříbře
  Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý
  Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti
  Klášter minoritů ve Stříbře
  Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra


  Věž kostela Všech Svatých ve Stříbře
  město Stříbro
  Pozdně gotický kostel, prvně zmiňovaný již ve 14. století, se nachází nedaleko stříbrského náměstí. Mohutná hranolovitá věž kostela tvoří nejvýraznější dominantu města a poskytuje krásné pohledy na okolí Stříbra. Jejím vlastníkem je město Stříbro, které muselo z důvodu havarijního stavu schodů uzavřít veřejnosti přístup na věž. Ze získaných finančních prostředků bude opraveno a zrestaurováno poškozené dřevěné schodiště do věže, dále bude provedena celková oprava podlah a omítky ochozu věže. Díky projektu bude věž znovu zpřístupněna pro vyhlídky a přivítá tak po dlouhé době nové návštěvníky.

  Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý
  občanské sdružení BART ve spolupráci s premonstrátským klášterem Teplá
  Barokní varhany v kostele sv. Jana Křtitele patří k nejstarším a nejcennějším svého druhu v celé České republice. Stav varhan je velmi vážný: píšťaly varhan jsou poškozené a dřevěné prvky dřevokazným hmyzem. Záchranu varhan naštěstí vzalo do svých rukou úterské občanské sdružení BART, které za tímto účelem již od roku 2000 pořádá kulturní benefiční akce. Opravu varhan se i přes značné úsilí sdružení dlouho nedařilo uskutečnit, zejména proto, že plánované restaurátorské práce není možné rozdělit do samostatně financovaných etap. Sdružení přitom nedisponovalo finanční částkou, která by pokryla jednorázovou opravu, a tak vysoké výdaje nebylo možné financovat ani z národních dotačních programů. Norské fondy jsou proto velkou příležitostí pro celkovou záchranu těchto unikátních varhan.
  Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti
  město Planá
  Krásný barokní kostel stojící na okraji vesnice Vysoké Sedliště (místní část města Planá) je významnou krajinnou dominantou nejen pro obec ale i daleké okolí. O kostel nebylo po dlouhou dobu pečováno: kostelní věži chybí báň, která vyhořela po úderu bleskem, krov a plášť střechy jsou v havarijním stavu, následkem čehož do celého kostela zatéká. Naštěstí se o jeho osud začali zajímat aktivní občané, město a bývalí němečtí rodáci. Pro záchranu kostela byla dokonce vytvořena občanská iniciativa. Všichni společně v rámci svých možností kostel opravují a konají zde duchovní a kulturní akce. Finanční příspěvek z norských fondů umožní celou budovu kostela zachránit: plánuje se oprava střechy, klenby, omítek i fasády, a hlavně bude věži vrácena kopie původní báně, která opět obohatí okolní krajinu.
  Klášter minoritů ve Stříbře
  město Stříbro
  Prostory raně gotického kláštera v centru Stříbra jsou v dnešní době využívány jako městské muzeum. Unikátní a rozlehlý objekt kláštera je postupně rekonstruován. Dotace umožní, aby byly započaté stavební úpravy dokončeny. Práce, financované z programu norských fondů, budou zahrnovat rekonstrukce vnitřních prostor, vytvoření podkrovního depozitáře, opravu fasád, restaurování kamenných gotických prvků a také celkové úpravy rajského dvora. Po dokončení oprav bude muzeum svým návštěvníkům nabízet bohatší program, dojde totiž k rozšíření prostor pro stálé expozice (mineralogie, historie dolování, užité umění, archeologie) a dále vznikne muzejní studovna. Zrekonstruované chodby s křížovou klenbou budou navíc sloužit jako výstavní síň a k pořádání společenských a kulturních akcí.
  Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra
  obec Kostelec
  Velká barokní kaple z 18. století, pravděpodobně od stavitele Santiniho, ukrývá ve svých prostorách krásné malby zpracované technikou al fresco s obrazem postav sv. Václava a Vojtěcha. Budova kaple, která se nachází na návsi v Ostrově u Stříbra (místní část obce Kostelec), je společně s interiérem neustále ohrožována zvýšenou vlhkostí. Opravy financované v rámci projektu tento problém vyřeší. Práce budou zahrnovat především výměnu střešní krytiny, opravu zdiva a omítek, odvodnění kaple, restaurování kamenných a dřevěných prvků a restaurování cenných fresek v interiéru kaple. Po provedení oprav bude kaple sloužit jako duchovní a kulturní centrum obce, která zde společně s aktivními občany plánuje pořádat koncerty, výstavy, vánoční zpěvy a vánoční půlnoční mše.
  zpět

 • prezentaci k projektu si můžete prohlédnout zde.

 • Slavnostní otevření kaple sv.Václava a Vojtěcha v Ostrově

  17. 09. 2010 | Norské fondy > Pro veřejnost

  Zveme Vás na Slavnostní otevření obnovené kaple sv.Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra. Slavnost se uskuteční v sobotu 25. září od 10,00 hod. v rámci tradiční svatováclavské pouti.
  Vedle samotného slavnostního zahájení si budou moci návštěvníci prohlédnout kapli, výstavu dokumentující jednotlivé fáze rekonstrukce, zakoupit pamětní medaile, nové pohlednice kaple, regionáloní literaturu a v 11,00 hod. se kostelem rozezní zahajovací koncert. Občerstvení bude po celou dobu konání akce zajištěno.
  Tato významná barokní památka, postavená v v první polovině 18.století, podle návrhu slavného pražského architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla, bude otevřena po dvouleté komplexní rekonstrukci, kterou realizovala obec Kostelec díky grantu podpořeného Norským finančním mechanismem. Na projektu se vedle obce Kostelec podílela i MAS Český Západ - Místní partnerství a město Stříbro.
  pozvánku a podrobný program si prohlédněte zde

  Výstupy z konference Neležme v posteli, zachraňujme kostely...

  03. 08. 2010 | Norské fondy > Pro veřejnost

  Ve středu 26.5. a ve čtvrtek 27.5. 2010 se v Městském muzeu ve Stříbře konala ideová konference nazvaná: "Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví."
  Konferenci pořádala MAS Český Západ - Místní partnerství ve spolupráci s městem Stříbrem v rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ, podpořeného prostřednictvím Norského finančního mechanismu.
  Konferenci slavnostně zahájil velvyslanecký rada Norského království v Praze, pan Kjetil Aasland, který po vyslechnutí prvních příspěvků, odjel zkontrolovat stav rekonstrukce sakrálních památek opravovaných v rámci projektu.
  Výstupy z konference jsou k dispozici zde:
 • Dobrovolnictví v české společnosti, Mgr.Tereza Pospíšilová, M.A., Ph.D., Katedra studií občanské společnosti FHS UK Praha.
 • Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem, PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury ČR.
 • Sakrální stavby v ČR zničené a poškozené po roce 1945, RNDr. Michal Valenčík, www.kostely.tnet.cz.
 • Příběh jednoho projektu - Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ, Miroslava Válová, MAS Český Západ - Místní partnerství.
 • Příběh varhan jako ilustrace vztahu státu k občanské společnosti, Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D., Úterské občanské sdružení BART.


 • Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006