Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaFAQ - Často kladené otázky v rámci 2. výzvy programu LEADER 2007-13 / Aktualizováno 15. 12. 2008

07. 11. 2008 | Leader 2007-2013 > 2. výzva - prosinec 2008

Často kladené otázky Vám pomohou nalézt odpověď možná i na Vaši otázku. Pokud se i přesto požadovanou informaci nedozvíte a nenaleznete ji ani v dokumentaci výzvy, prosím obraťte se na Honzu Floriana, Koordinátora programu LEADER na tel. 777870202, nebo e-mailu florian@leader-ceskyzapad.cz nebo přes ICQ 403793789. Další otázky můžete přidat také formou komentáře k tomuto článku (viz dole).15. 12. 2008

Na základě vyjádření CP SZIF a MZe k dotazům žadatelů v rámci konzultace projektových záměrů připravovaných do 2. výzvy zveřejňujeme vyjádření, členěné dle jednotlivých Fichí a kódů způsobilých výdajů.

Obecné dotazy

Lze v rámci projektu nakoupit použité zařízení či materiál nebo získat dotaci na zařízení, které již bylo nakoupeno v letošním roce na zálohovou fakturu a její vyúčtování (resp. doplatek) bude provedeno v příštím roce.
Ne, ani nákup použitého zařízení (tedy např. z bazaru), ani financování již nakoupeného zařízení není v rámci Programu rozvoje venkova jako celku možné.

Bude v rámci 2. výzvy rozdělena celá alokace na rok 2009 pro Fiche 5 - 8?
Toto rozhodnutí záleží vpodstatě na množství a kvalitě přijatých projektů. Na základě stanovení roční alokace na MAS, která bude zveřejněna MZe v nejbližší době, stanoví Výbor partnerství roční alokaci na jednotlivé Fiche v souladu s Finančním plánem uvedeným ve Strategickém plánu LEADER. Výběrová komise MAS doporučí Výboru partnerství MAS nejlépe hodnocené projekty v rámci každé jednotlivé Fiche k podpoře a Výbor následně rozhodne, zda-li alokaci na danou Fichi rozpustí již v rámci 2. výzvy, nebo zda-li část či celou alokaci ponechá k rozdělení v následující 3. či 4. výzvě. Teoreticky je tedy možné, že ačkoliv v rámci některé Fiche budou přijaté žádosti, nebude žádná z nich podpořena. a finanční alokace bude ponechána pro některou z dalších výzev.

Jaký je přesnější výklad pravidla "de-minimis" u projektů financovaných z Programu rozvoje venkova (vč. Osy IV. LEADER)? Především se jedná o tyto otázky:
a) Jaký kurz se používá k přepočtu dříve přidělených dotací v režimu "de minimis"?
b) Jaké období 3 po sobě jdoucích let se bere jako rozhodné?
c) Pokud žadatel obdržel v předcházejících letech dotaci v režimu "de minimis", kde tehdy platil limit 100.000 EUR ve 3 po sobě jdoucích letech, nevztahuje se tento limit i na dotace přidělené ve 3 letech poté?

a)
Pro přepočet dříve přidělených dotací v režimu „de minimis“ se používá kurz, který udává Evropská centrální banka ke dni podpisu dohody (kurz najdete na http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-czk.en.html).
b) Jedná se o 3 účetní (kalendářní) roky před a po podpisu dohody. Tj. např. pokud byla dohoda o poskytnutí dotace podepsána v prosinci 2006, podpora se pak započítává ještě v roce 2007 a 2008. Od začátku roku 2009 je možné čerpat "de minimis" již "nanovo". Tj. teoreticky je možné o další dotaci zažádat již v roce 2008 za podmínky, že dohoda bude podepsána v roce 2009.

c) Ano, vztahuje. Ačkoliv pro dotace přidělené v období 2007-13 již v souladu s Nařízením Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis je stanovena jako maximální částka 200.000 EUR. 

Fiche 5

Lze v rámci způsobilých výdajů pod kódem 320 (tvorba pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek...) zahrnout také opravu povrchu nově tvořených hippostezek?
V rámci této výzvy ne, nicméně předpokládáme, že to bude možné po aktualizaci Pravidel IV.1.1., tj. v rámci dalších výzev naší MAS.

Jak se v rámci způsobilého výdaje 320 posuzuje, zda stezka leží "mimo území lesů"?
Typ pozemku se posuzuje dle katastru nemovitostí (KN), takže je možné, že některé cesty vedoucí lesem jsou v rámci KN vyjmuty z lesního pozemku a jsou vedeny např. jako nelesní pozemek - pak lze tuto cestu použít pro tvorbu stezky. Jinak je možné stezku vést v odůvodněných a výjimečných případech i přes území lesů, nicméně na tomto katastru pak nesmí být realizována žádná investice.

Chtěli bychom v rámci kódu 327 vybudovat ustájení pro sportovní koně na hippofarmě. Je toto možné?
Ne, v rámci kódu 327 ustájení budovat bohužel nelze. Tento záměr je orientován na sportoviště. Ustájení, resp. "odpočinková místa" lze budovat pouze v rámci kódu 320 v souvislosti s budouvanou hippostezkou.

Lze v rámci kódu 329 jako "vybavení" zahrnout i nákup nábytku pro uskladnění sportovních potřeb (např. skříň na golfové hole, držák na kola, ...) v rámci půjčovny sportovních potřeb?
Ano.

Lze v rámci kódu 329 jako vybavení pro půjčovnu sportovních potřeb pořídit vybavení jezdeckého klubu, které se pak bude půjčovat jeho členům a hostům (např. sportovní kočár, sedla, ohlávky, jezdecké náčiní a oblečení apod.)?
Ano, ale veškeré vybavení musí být následně účetně evidováno jako investiční výdaj podle zákona o účetnictví.

Je možné v rámci projektu rozšířit stávající restauraci?
Ano, ale pouze pokud je v rámci projektu budována také ubytovací kapacita (viz předposlední Kritérium přijatelnosti).

Fiche 6

Lze v rámci Fiche č. 6 nakoupit stavbu pro realizaci projektu?
Ne.

Fiche 7 a 8

Lze v rámci kódu 239 u Fiche č. 7, resp. kódu 282 u Fiche č. 8 pořídit:
a) zařízení, které přímo nelze definovat jako "výrobní zařízení", ale k provozování dané činnosti je nutné (např. stroj na úklid)?
b) mobilní zařízení nebo technologii (např. mobilní vysokozdvižný vozík, který slouží jako podavač materiálu, nebo mobilní lešení pro stavební firmu)?
c) mobilní kontejner (unimo-buňku) pro umístění samotného výrobního zařízení nebo technologie?

a) Ne. Předpokládáme, ale že to bude možné po aktualizaci Pravidel IV.1.1., tj. v rámci dalších výzev naší MAS.
b) Ano.
c) Ne, pouze v případě, že by tato buňka byla umístěna na základech nebo byla sama o sobě nemobilní.


Počet komentářů: 53162 | Přidat komentář | Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006