Výbor partnerství doporučil k financování dalších pět projektů

Vytištěno z WWW.LEADER-CESKYZAPAD.CZ
Téma: 2. výzva - prosinec 2008, Vydáno dne: 30. 01. 2009


Výbor partnerství na svém jednání 29. 1. 2009 ve výukovém centru společnosti EKODEPON v Lažanech u Černošína rozhodl o doporučení 5 projektů k podpoře v rámci 2. výzvy programu LEADER 2007-13 celkovou částkou přes 1,5 mil. Kč. Přehled doporučených a nedoporučených projektů si prohlédněte zde.

Na základě zkušeností z 1. a 2. výzvy se Výbor partnerství dohodl na přijetí pěti obecných zásad (viz dále), které budou nadále aplikovány při výběrů projektů k podpoře. Těmito zásadami chce Výbor přispět k větší transparentnosti a předvídatelnosti svého rozhodování.

1) V případě výrazného "převisu" zájemců o dotaci na kvalitní projekty nad finančními možnostmi dané fiche, poskytne sekretariát MAS konzultační a metodickou pomoc neúspěšným žadatelům, aby mohli své projekty uplatnit v z jiných dotačních programech.

2) V případě nízkého zájmu (předložen pouze jeden nebo dva projekty) Výbor partnerství důsledně zváží přínos projektu pro region a jeho kvality v porovnání s cíli dané fiche a případě nízké kvality projektu tento projekt nepodpoří a fichi vyhlásí v další výzvě opakovaně s možností projekt vylepšit a žádost předložit znovu, čímž zároveň otevře možnost větší konkurenci.

3) V případě, že se v rámci některé fiche, která byla v daném roce vyhlášena poprvé, nepřihlásí žádný zájemce, tato fiche bude vyhlášena v další výzvě znovu. Aktuální nezájem v jedné výzvě není dostatečný důvod pro zrušení strategické oblasti podpory.

4) V případě, že fiche byla vyhlášena z výše popsaných důvodů v daném roce již podruhé a nepřihlásili se vhodní zájemci, finanční alokace dané fiche bude po zralé úvaze přesunuta do vybraných ostatních fichí, ideálně však těch, které jsou této fichi tématicky blízké.

5) Cílem MAS není podpořit jakékoliv projekty, které odpovídají podmínkám dané fiche, ale pouze ty nejkvalitnější. MAS nemá primárně podporovat to, o co je v regionu největší zájem (např. opravy silnic), ale především to, co by bez její existence či podpory nevzniklo. V tomto smyslu by měla MAS být spíše zdrojem impulsů pro region, nikoliv ale zdrojem soustavné finanční (udržovací) podpory pro již fungující projekty a aktivity.

 V souladu se třetí zásadou se Výbor rozhodl vyhlásit fichi č. 8 znovu v nadcházející 3. výzvě, pro kterou zároveň, v souladu s pátou zásadou, navrhne Programový výbor MAS úpravy Preferenčních kritérií tak, aby více hodnotily originální či inovativní projekty, s výrazným dopadem na region, s prvkem partnerství, efektivním rozpočtem a nízkými možnostmi získání dotace z jiných zdrojů.


Všechna práva vyhrazena. Použití textu je možné pouze se souhlasem o.s. Český Západ - Místní partnerství.