Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaDISKUSE: Priority a opatření Rozvojové strategie MAS na období 2007-13

13. 06. 2007 | Strategie

Připomínkujte návrh priorit a opatření Rozvojové strategie MAS Český Západ - Místní partnerství na období 2007-13 na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz nebo v rámci diskuse k článku a to do 20.6.2007.

Obecný cíl

Co nejefektivnějším zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů, zapojením občanů regionu Český Západ a propojením širokého množství místních subjektů přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zlepšovat úroveň života v něm.

 

Návrh priorit a opatření

 

 

Priorita 1. Zachování a zhodnocení přírodního a historického dědictví regionu Český Západ

Opatření 1.1. Obnova movitého a nemovitého dědictví regionu (kulturně, historicky, architektonicky a technicky hodnotných objektů
Aktivity:
záchrana, obnova, úpravy a využívání movitých i nemovitých objektů (např. nemovitých kulturních a historických památek, sakrálních staveb, hradišť, vojenských opevnění, montánní stavby, technické památky, obrazy a další historicky cenné předměty, drobné památky v krajině, atd.)
- záchrany, obnova, úpravy a využívání movitých objektů souvisejících s zpracování projektové dokumentace, restaurátorských záměrů, stavebně-technických a stavebně-historických průzkumů, studijních a výzkumných prací a další dokumentace, potřebné pro obnovu kulturního, historického, architektonického a technického dědictví regionu

Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu (kulturní, historické, architektonické, technické a přírodní dědictví)
Aktivity:
- seznamování s dědictvím regionu (např. pomocí informačních a vzdělávacích materiálů, publikací, průvodců, naučných stezek, expozic a muzeí, akcí pro veřejnost, soutěží, odborných seminářů, jiných inovativních forem interpretace apod.) vč. potřebných doprovodných investic (např. rekonstrukce budovy muzea apod.)
- studijní a výzkumné práce a další aktivity mapujících historický, kulturní a přírodní vývoj regionu (např. paměť obyvatel, vývoj krajiny, historické rešerše apod.), kompletace, archivace a využití jejich výstupů

Opatření 1.3. Ochrana přírodně hodnotných území a lokalit
Aktivity:
- monitoring vzácných rostlinných a živočišných druhů, neživé přírody  a mapování přírodně zajímavých lokalit
-  iniciace zákonné ochrany přírodně hodnotných druhů, jedinců a lokalit (chránění živočichové, památné stromy, významné krajinné prvky, prvky neživé přírody apod.) a péče o ně
- právní a odborné poradenství, bezprostředně související s výše uvedenými aktivitami

Opatření 1.4. Péče o venkovskou krajinu
Aktivity:
podpora tradičních přístupů k péči o venkovskou krajinu včetně aktivit směřujících k prostupnosti krajiny
- budování, ochrana a obnova původních krajinotvorných prvků (např. aleje, vodní prvky v krajině, meze, polní cesty apod.) 
- obnova a ochrana staveb v krajině ve vazbě na historický, kulturní, a přírodní vývoj regionu 
- zpracování strategických, výzkumných, analytických a rozvojových dokumentů a studií, vztahujících se k výše uvedeným aktivitám, poradenství v této oblasti

Opatření 1.5. Zapojování veřejnosti do ochrany a péče o dědictví regionu (kulturní, historické, architektonické, technické a přírodní dědictví)
Aktivity:
osvětová, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany a péče o dědictví regionu
- motivace veřejnosti k primární i následné svépomocné údržbě dědictví regionu vč. podpory konkrétních aktivit
- iniciace nových a podpora již existujících občanských aktivit v této oblasti
- zlepšení komunikace a informovanosti mezi NNO, podnikateli a veřejnou správou v oblasti obnovy dědictví regionu
- příprava a realizace akcí zapojujících veřejnost do obnovy, ochrany a péče o přírodní, kulturní a historické dědictví regionu (např. workshopy, dobrovolnické tábory - workcampy, veřejné sbírky, přírodní hlídky, apod.)   

 

Priorita 2. Zlepšování kvality života v regionu Český Západ

Opatření 2.1. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Aktivity:
zachování a obnova tradičního vzhledu a venkovského charakteru sídel
- rekonstrukce, obnova a vytváření uměleckých, výtvarných a architektonicky cenných prvků v intravilánu obcí (např. kašny, fontány, sochy, sloupy)
- obnova a vytváření veřejných prostranství včetně oprav a osazování mobiliáře (lavičky, altány apod.)
- obnova rybníků, vodních prvků a zeleně v intravilánu obcí
- zapojení veřejnosti do plánování a tvorby veřejných  prostranství (včetně primární i následné péče) 
- opravy, rekonstrukce a výstavba veřejných budov (úřady, multifunkční prostory, nouzové byty apod.)
- zpracování projektových dokumentací k výše uvedeným bodům, urbanistických studií, generelů zeleně, územních plánů obcí apod.

Opatření 2.2. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Aktivity:
rekonstrukce, budování a vybavení vzdělávacích a volnočasových zařízení (školky, školy, domy dětí a mládeže, klubovny, hřiště, sportoviště, …) především v souvislosti s inovativními formami vzdělávání a trávení volného času
- pořádání vzdělávacích, informačních a osvětových akcí
- aktivity směřující k vytváření informační společnosti (přístup k internetu, knihovnictví, …)

Opatření 2.3. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
Aktivity:
rekonstrukce kulturních, společenských a sportovních zařízení včetně zpracování projektové dokumentace
- vybavení kulturních, společenských a sportovních zařízení a kluboven 
- pořádání a propagace kulturních, společenských a sportovních akcí
- vytváření zázemí pro pořádání kulturních, společenských a kulturních akcí regionálního charakteru

Opatření 2.4. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v regionu
Aktivity:
podpora snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných v regionu a zvyšování možnosti jejich uplatnění na trhu práce
- opravy, budování a vybavení zařízení poskytujících sociální služby (krizová centra, mateřská centra, nouzové byty, stacionáře, domy s pečovatelskou službou, zařízení pro handicapované, útulky pro zvířata, …)
- činnost a rozvoj organizací, zabývajících se sociální problematikou
- aktivity, umožňující rovný přístup sociálně znevýhodněným osobám a jejich zapojení do běžného života (bezbariérové přístupy, sociální koordinátoři apod.)
- zvýšení informovanosti, osvěty a prevence v sociální problematice 

Opatření 2.5. Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti
Aktivity:
- rozvoj lokální železniční trati Pňovany – Bezdružice
- opravy, obnova a budování železničních a autobusových zastávek, úpravy jejich okolí včetně zeleně
- pořizování dopravních prostředků pro regionální aktivity
- pořizování strojního vybavení pro údržbu komunikací
- zpracování studií řešení dopravní dostupnosti, obslužnosti a bezpečnosti 

Opatření 2.6. Prezentace obcí a nestátních neziskových organizací (NNO)
Aktivity:
- vydávání publikací a informačních materiálů pro obce a NNO včetně vytváření a atualizace internetových prezentací
- veřejné prezentace obcí a NNO (např. výstavy, veletrhy) vč, prezentačních aktivit v zahraničí za účelem navázání nebo realizace mezinárodní spolupráce
- podpora překladů textů pro výše uvedené účely a tlumočení na akcích

 

Priorita 3. Rozvoj cestovního ruchu regionu Český Západ a marketing

Opatření 3.1. Venkovský cestovní ruch
Aktivity:
- výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení ubytovacích (včetně tábořišť a kempů) a stravovacích zařízení
- budování, obnova a vybavení dalších zařízení, poskytující služby v cestovním ruchu (rekreační sportoviště, půjčovny, úschovny apod.)
- budování, obnova a rekonstrukce turistických tras a stezek (pěší, cyklistické, hippoturistické, …) včetně odpočívadel a další způsoby  značení v terénu, které usnadní orientaci návštěvníků (např. značení turistických cílů, místní informační systémy, apod.)
- využití místních atraktivit pro venkovský cestovní ruch a budování doprovodné infrastruktury (parkoviště, přístupové cesty apod.)
- vznik nových turistických atraktivit (rozhledny, inovativní produkty apod.)
- zpracování projektové dokumentace a studií pro výše uvedené body včetně marketingových studií, podnikatelských plánů apod.

Opatření 3.2. Propagace regionu Český Západ (i mimo jeho území) a v něm působících subjektů
Aktivity:
- podpora publikační a propagační činnosti včetně prezentací regionu na regionálních, národních i mezinárodních akcích (veletrhy, výstavy, semináře) včetně překladů a tlumočení
- tvorba a propagace turistických produktů a integrované nabídky služeb cestovního ruchu
- podpora rozvoje průvodcovských služeb 
- vytváření komunikačních a marketingových strategií a koncepcí a posilování regionálních značek původu a kvality

Opatření 3.3. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce
Aktivity:
- vybudování, rekonstrukce a vybavení informačních a návštěvnických center a míst
- spolupráce a prezentace informačních center na regionální, národní a mezinárodní úrovni
- projektové dokumentace a studie k zřízení, rekonstrukci či činnosti návštěvnických center

 

Priorita 4. Dlouhodobě udržitelný rozvoj území regionu Český Západ

Opatření 4.1. Šetrné nakládání a hospodaření s odpady, energií a vodou
Aktivity:
- aktivity směřující ke kvalitnímu a účinnému třídění odpadů, odstraňování nebezpečných odpadů a likvidaci nepovolených skládek
- likvidace a využívání bioodpadu
- stavební či technické úpravy vedoucí k úspoře energie (zateplení budov, výměna oken, regulace topných systémů, …)
- výstavba, rekonstrukce a modernizace čističek odpadních vod  
- výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení zásobování pitnou vodou drobného rozsahu
- zpracování projektové dokumentace a studií k výše uvedeným bodům

Opatření 4.2. využívání alternativních zdrojů energie
Aktivity:
- propagace alternativních zdrojů energie formou příkladů
- podpora pěstování a zpracování energetických plodin včetně pořizování strojního vybavení
- modernizace malých vodních elektráren
- využívání alternativních zdrojů energie
- zpracování studií a projektových dokumentací

Opatření 4.3. prevence znečišťování životního prostředí
Aktivity:
- projekty vedoucí ke snižování emisí do ovzduší 
- přechod na ekologicky šetrné topné systémy
- snižování ekologické zátěže provozu

Opatření 4.4. Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování veřejnosti v oblasti životního prostředí
Aktivity:
- propagace, vzdělávání, informační a publikační činnost v oblasti životního prostředí 
- ekologické aktivity škol včetně vybudování, oprav, nákupu nebo pronájmu potřebného vybavení
- dobrovolnické aktivity se zaměřením na životní prostřední (výsadba stromů, likvidace nepovolených skládek, revitalizace vodních toků apod.)
- vznik a činnost informačních center v oblasti životního prostředí

 

Priorita 5. Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu Český Západ

Opatření 5.1. Diverzifikace činností zemědělských subjektů
Aktivity:
- nákup strojního vybavení pro diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
- výstavba a rekonstrukce hospodářských budov pro diverzifikaci činnosti zemědělských subjektů
- regenerace a zakládání sadů a plantáží, ovocnářství
- rozvoj agroturistiky
- vznik, vybudování a vybavení konzultačních a poradenských center pro zemědělské subjekty

Opatření 5.2. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Aktivity:
výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování místních produktů (zavádění povinných hygienických standardů)
- zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje
- zpracování projektových dokumentací, marketingových studií,  podnikatelských plánů a analýz legislativních předpisů v souvislosti s místními produkty a službami a účast na vytváření podmínek pro jejich vznik
- propagace, inzerce a reklama místních produktů a služeb na regionální, národní i mezinárodní úrovni včetně účasti na prezentačních akcích a jejich pořádání (veletrhy, výstavy, ochutnávky, semináře, …) včetně překladů a tlumočení
- marketingové známky, ochranné známky a průmyslové vzory

Opatření 5.3. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Aktivity:
- výstavba, rekonstrukce a vybavení řemeslných výroben a provozoven služeb včetně projektových dokumentací
- vzdělávání drobných podnikatelů a řemeslníků a přenos zkušeností a znalostí
- zpracování projektových dokumentací, marketingových studií,  podnikatelských plánů a analýz legislativních předpisů v souvislosti s rozvojem tradičních řemesel a drobného podnikání a účast na vytváření podmínek pro jeho rozvoj
- vznik, vybudování a vybavení konzultačních a poradenských center pro drobné podnikatele
- obnova a rozvoj tradic jako možnost pro další ekonomický rozvoj

 

Priorita 6. Posilování principů místního partnerství na území regionu Český Západ

Opatření 6.1. Efektivní realizace rozvojové strategie na principech místního partnerství
Aktivity:
- vyhledávání a konzultace projektových záměrů, příprava a iniciace projektů (přispívajících k realizaci rozvojové strategie regionu)
- vyhledávání možností financování realizace rozvojové strategie
- administrativní a odborné zajištění realizace rozvojové strategie
- prezentace příkladů dobré praxe a přenos zkušeností

Opatření 6.2. Rozvoj místního partnerství a budování kapacit
Aktivity:
- vyhledávání, efektivní využívání a rozvoj lidského potenciálu (schopností aktivních jednotlivců i organizací) a zapojování veřejnosti do realizace rozvojové strategie
- propojování a koordinace dílčích aktivit (přispívajících k realizaci rozvojové strategie regionu)
- informování o místní akční skupině, její činnosti a členech, seznamování veřejnosti s rozvojovou strategií regionu
- posilování vztahu obyvatel k regionu Českého Západu

 

Priorita 7. Navázání aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni

Opatření 7.1. Přenos zkušeností a spolupráce
Aktivity:
- přenos zkušeností s vytvářením místního partnerství, přípravou a realizací projektů
- spolupráce v rámci sítí místních akčních skupin a dalších střešních organizací na všech úrovních
- výměna expertů

Opatření 7.2. Projektová spolupráce
Aktivity:
- realizace projektů spolupráce a zrcadlových projektů
- aktivní vyhledávání nových partnerů


Počet komentářů: 8192 | Přidat komentář | Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006