Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýběr dodavatele a zadávání zakázek

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

Způsob výběru dodavatele závisí na velikosti zakázkyPro posouzení velikosti zakázky rozdělit veškeré výdaje projektu do skupin:

 • stavební práce
 • služby
 • dodávky

V každé skupině posuzovat velikost způsobilých výdajů

 • do 500 000,- Kč bez DPH
 • nad 500 000,- bez DPH
 • zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách

 

 

Zakázky v hodnotě do 500 000,- Kč

 

   • Zakázka musí být podložena smlouvou nebo objednávkou (lze i po internetu)
  • Cenový marketing (předkládá se na vyžádání) - tj. tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů s uvedenou cenou (lze zjistit přímým oslovením, telefonicky, z katalogu, z internetu...)
  • výjimka- jednorázové neopakující se platby do 10 000,- mohou být bez objednávky ( jejich celkový součet nesmí přesáhnout 100 000,- Kč)

 

Zakázky v hodnotě nad 500 000,- Kč

 

Musí provést zadávací řízení (výběr z min. 3 nabídek), které obsahuje násedující kroky:

 • a) Výzva a zadávací dokumentace (vzorový formulář C1)

- identifikační údaje zadavatele (název, IČO, adresa)

- informaci o předmětu zakázky

- lhůtu a místo pro podání nabídek

- požadavek na prokázání základních kvalifikačních předpokladů (není v likvidaci, není na něj uvalen konkurz apod.) 

- hodnotící kritéria (doporučujeme stanovit pouze kritérium nejnižší nabídková cena)

- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- u stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr

 

 • b) Nabídka (vzorový formulář C2)

- musí být podána ve stanovené lhůtě

- obsahuje identifikační údaje  uchazeče

- je podepsaná oprávněnou osobou

- uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady (čestným prohlášením nebo kopií dokladu o oprávnění k podnikání)

 

 • c) Vyhodnocení (vzorový formulář C3)

- posouzení nabídek z hlediska základních kvalifikačních předpokladů

- vyřazené uchazeče písemně informovat

- vyhodnocení nabídek dle hodnotících kritérií (pokud je kritérií více, vytvořit tabulku s přiřazením důležitosti jednotlivým kritériím v procentech)

- v případě hodnotící komise - všichni členové doloží čestné prohlášení o nepodjatosti (doporučujeme provést vyhodnocení osobně statutárním zástupcem)

 • d) Oznámení o výsledku (vzorový formulář C4)

- oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky se poísílá všem úchazečům

 • e) Smlouva s dodavatelem

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006