Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaČasto kladené dotazy - obecně

05. 04. 2011 | Leader 2007-2013

Další často kladené dotazy naleznete u jednotlivých výzev.

Musí mít žadatel sídlo v místě realizace projektu?
Ne. Projekt musí být realizován v oblasti územní působnosti MAS, žadatel může mít sídlo i mimo místo realizace - např. v sousední obci (nebo ev. i mimo území MAS - v tomto případě však doporučujeme vysvětlit v Osnově projektu místní příslušnost, ev. doložit např. realizovanými aktivitami
Co se myslí pojmem "historické nebo kulturní dědictví"? Jedná se pouze o registrované ("vyhlášené") kulturní památky?
Pojem "kulturní dědictví" je blíže vysvětlen na 2. str. Fichí 1 a 6, kterých se týká. Nejedná se tedy pouze o "kulturní památku", ale o všechny objekty, které mají místní význam a zastupitelstvo dané obce, obec s rozšířenou působností nebo odborně způsobilá osoba (registrovaný architekt se specializací na památky) ji shledá jako "kulturní dědictví venkova" (např. formou usnesení, vyjádření, stanoviska). Může tedy zahrnovat také např. technické památky, drobné sakrální stavby v krajině, hřbitov, ...
Pokud bude projekt vybrán k podpoře, bude muset žadatel doložit schopnost předfinancovat výdaje projektu (např. výpisem z účtu, dokladem o úvěru apod.), jak je běžné u jiných dotačních programů?
Ne, tato povinost není stanovena. MAS a SZIF předpokládá, že žadatel má k dispozici potřebné prostředky, nebo má plán, jak je zajistit. Žadatel při podpisu Dohody dokládá pouze Doklad o vedení (příp. zřízení) bankovního účtu, tedy smlouvu, nikoliv výpis a zůstatek na účtu. V případě, že by projekt byl vybrán k podpoře a nakonec nebyl realizován z důvodu nezajištění finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele (předfinancování), je zřejmé, že by si tím žadatel nezískal v rámci regionu dobrou pověst, neboť by o alokované finanční prostředky přišel nejen on, ale i celá MAS, neboť by pravděpodobně nemohly být využity na jiný projekt, zároveň by byla odpovídajícím způsobem snížena dotace na pokrytí režijních nákladů MAS (chod kanceláře MAS).
Je možné žádat o dotaci na realizaci projektu, který byl již zahájen, ale jeho realizace byla přerušena?
Ano, pokud se jedná o ukončenou etapu, financovanou z jiných zdrojů, nebo z vlastních prostředků, lze žádat o dotaci na další navazující etapu. Výstupem projektu by ale měl být vždy funkční celek.
Které přílohy je třeba přikládat v originále a které v kopii?
Seznam povinných příloh žádosti je uveden na 3. straně Výzvy. V přehledné tabulce je uvedeno, které přílohy je třeba přiložit v originále ("O"), eventuelně které stačí v originálě pouze "zapůjčit" a po ověření na MAS možno vrátit žadateli ("O/V"), a které přílohy postačí v kopii ("K"). Dále je zde uvedeno, jak tyto přílohy seřadit, svázat a označit nápisem "SZIF" nebo "MAS".
V případě realizace projektu v pronajatém objektu může mít žadatel  namísto nájmu na dobu určitou (min. 5 let) nemovitost v nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc?
Ne, v případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku musí mít žadatel k dispozici nájemní smlouvu na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let
Může žadatel dotaci v rámci programu LEADER "kombinovat" s jinou dotací či grantem?
Ano, nicméně pouze v případě, pokud se jedná o dotaci z rozpočtu kraje či obce nebo ze soukromých zdrojů (nadace, nadační fondy, firemní granty apod.). Je potřeba držet se dané formulace v Čestném prohlášení, které je povinnou přílohou Žádosti o dotaci: "Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude po dobu vázanosti projektu na účel (5 let) podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů." Jinými slovy, kombinace s dotací Evropské unie (např. z Cíle 3, Dispozičního fondu Euregio Egrensis, Programu rozvoje venkova, ...) nebo některého z ministerstev není možná.
Je možné, aby stavební povolení na realizaci akce měl vlastník pozemku a žádal nájemce? Může Žádost o dotaci předložit subjekt, který dotaci dále poskytne další organizaci (např. nadace)?
Ne, Žadatelem může být pouze přímo realizátor projektu. Ten musí mít dotčenou nemovitost vč. pozemku také ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu (min. na 5 let) a musí mít i pravomocné stavební povolení nebo ohlášení na své IČ.
Je možné poskytnout dotaci na zpracování stavební (technické) dokumentace?
Ano, je to možné, ale pouze zpětně na již zpracovanou stavební dokumentaci, která byla předkládána k žádosti o stavební povolení nebo k ohlášení stavby. Cílem projektu pak musí být samotná realizace této stavby. Každá fiche zahrnuje kód způsobilého výdaje na technickou dokumentaci (uveden ve Fichi na konci číselníku způsobilých výdajů u Hlavního opatření, v sekci "D" - dokumentace), ten je však omezen horním limitem 80.000 Kč vč. DPH (pro plátce DPH se jedná o částku 80.000 Kč bez DPH). Tato technická dokumentace musí být zpracována po 1. 1. 2007.
V případě Fiche 1 lze navíc v rámci kódů 385-390 a 398-400 žádat dotaci na zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o území, geodetické a kartografické práce, historický průzkum, posudky statiky, stavebně-historický průzkum, záchranný archeologický průzkum, restaurátorské práce a zajištění potřebných podkladů souvisejících s realizací projektu.
Od kdy je možné zahrnout náklady projektu?
Až od registrace žádosti na RO SZIF, která se předpokládá v říjnu 2008 (žadatelé budou vyrozuměni o přesném datu registrace žádosti). Náklady na technickou a projektovou dokumentaci, stejně jako náklady na nákup nemovitosti mohou však být zahrnuty již od 1. 1. 2007.
Lze v rámci projektu nakoupit použité zařízení či materiál nebo získat dotaci na zařízení, které již bylo nakoupeno v letošním roce na zálohovou fakturu a její vyúčtování (resp. doplatek) bude provedeno v příštím roce.
Ne, ani nákup použitého zařízení (tedy např. z bazaru), ani financování již nakoupeného zařízení není v rámci Programu rozvoje venkova jako celku možné.
Jaký je přesnější výklad pravidla "de-minimis" u projektů financovaných z Programu rozvoje venkova (vč. Osy IV. LEADER)? Především se jedná o tyto otázky:
a) Jaký kurz se používá k přepočtu dříve přidělených dotací v režimu "de minimis"?
b) Jaké období 3 po sobě jdoucích let se bere jako rozhodné?
c) Pokud žadatel obdržel v předcházejících letech dotaci v režimu "de minimis", kde tehdy platil limit 100.000 EUR ve 3 po sobě jdoucích letech, nevztahuje se tento limit i na dotace přidělené ve 3 letech poté?

a) Pro přepočet dříve přidělených dotací v režimu „de minimis“ se používá kurz, který udává Evropská centrální banka ke dni podpisu dohody (kurz najdete na http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-czk.en.html).
b) Jedná se o 3 účetní (kalendářní) roky před a po podpisu dohody. Tj. např. pokud byla dohoda o poskytnutí dotace podepsána v prosinci 2006, podpora se pak započítává ještě v roce 2007 a 2008. Od začátku roku 2009 je možné čerpat "de minimis" již "nanovo". Tj. teoreticky je možné o další dotaci zažádat již v roce 2008 za podmínky, že dohoda bude podepsána v roce 2009.
c) Ano, vztahuje. Ačkoliv pro dotace přidělené v období 2007-13 již v souladu s Nařízením Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis je stanovena jako maximální částka 200.000 EUR. 

 


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006