Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaZměny v projektu

30. 11. 2009 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

Pokud v průběhu realizace projektu dojde ke změnám je nutno na MAS a poté na RO SZIF podat Hlášení o změnách. Jakékoli změny v projektu doporučujeme vždy předem konzultovat s MAS.

Postup oznámování a schválování změn

 1. Plánované změny příjemce dotace oznámí na MAS (telefonicky, e-mailem nebo osobně) - Koordinátorovi programu LEADER nebo Asistentce pro realizaci projektů (kontakty viz níže).
 2. Příjemce dotace vyplní formulář Hlášení o změnách a vč. případných příloh (např. opravená Osnova projektu) jej zašle e-mailem k odsouhlasení na MAS.
 3. MAS se k návrhu změn vyjádří zpravidla do 2 - 5 pracovních dnů a pokud se změnami souhlasí, domluví se z příjemcem dotace na způsobu předání a podpisu písemné verze Hlášení (Hlášení podpisuje Koordinátor programu LEADER a statutární zástupce příjemce dotace).
 4. MAS odešle nebo předá Hlášení na RO SZIF České Budějovice.
 5. RO SZIF se k navrhovaným změnám písemně vyjádří formou Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách, příp. vyzve příjemce dotace k podpisu Dodatku k Dohodě.

Druhy změn a postup jejich administrace

V souladu s Pravidly IV.1.2., Část A, Kapitola 9 - Provádění změn jsou stanoveny různé postupy pro schválení změn na MAS a RO SZIF:

 1. Změny, u kterých je nutný předchozí souhlas MAS a RO SZIF:
  - změna místa realizace,
  - změna příjemce dotace nebo vlastníka objektu, příp. pronájem předmětu dotace jinému subjektu,
  - změna způsobu realizace projektu dodavatelsky na věcné plnění a naopak (u projektů podpořených ve 3. výzvě a následujících),
  - změna data ukončení projektu (resp. data podání Žádosti o proplacení).
 2. Změny, které musí odsouhlasit MAS a RO SZIF, ale mohou začít probíhat už dříve:
  - změna technických parametrů projektu (viz Osnova projektu, kapitola 3.3 Technické řešení projektu) vč. změn ve stavebním povolení nebo ohlášení stavby,
  - změna způsobu realizace projektu dodavatelsky na věcné plnění a naopak (u projektů podpořených v 1. a 2. výzvě),
  - změny mezi položkami (kódy) způsobilých výdajů (vč. zrušení kódu) a/nebo změna výše způsobilých výdajů ze kterých je stanovena dotace o více než 20%,
  - přidávání nebo odstraňování položek (kódů) způsobilých výdajů,
  - změna účtu, změna trvalého bydliště nebo sídla příjemce dotace, změna statutárního orgánu příjemce dotace.
 3. Změny u který nemusí být podáno hlášení o změně:
  - přesuny mezi položkami způsobilých výdajů do 20%,
  - změna celkových výdajů (prodražení na vlastní náklady).

Informace k vyplňování formuláře Hlášení o změnách

Na základě nejčastějších dotazů a chyb při vyplňování formuláře Hlášení o změnách uvádíme následující informace:

 • Registrační číslo žádosti o dotaci naleznete v Dohodě o poskytnutí dotace, Článek 2, Odst. 3, 3. řádek tabulky.
 • Sloupeček Současné znění se vyplňuje pouze u těch údajů, které se mění.
 • Číslo pole žádosti by mělo být vždy uváděno ve formátu např. "A1, 53", tedy název stránky formuláře Žádosti o dotaci a uvedení čísla pole.
 • Pokud můžete návrh změny podložit případnou další dokumentací (např. zápis z kontrolního dne stavby, apod.), doporučujeme přiložit kopii a název dokumentu uvést do pole Přílohy k hlášení.
 • Pokud se navrhovaná změna promítne i do znění Osnovy projektu, je nutné k Hlášení přiložit i CD s opravenou Osnovou projektu a vytištěné a statutárním zástupcem podepsané stránky Osnovy, kde došlo ke změnám (příp. celé vytištěné znění opravené Osnovy projektu, pokud v důsledku změn došlo např. k posunu nebo přečíslování stran).

Kontakty na pracovníky MAS

Pokud potřebujete ve schváleném projektu provést změnu, kontaktujte prosím pracovníky MAS:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz  
tel.: 77 44 99 396
icq/skype: Cesky_Zapad_LEADER

Ing. Markéta Frouzová
asistentka pro realizaci projektů
e-mail: frouzova@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 392


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006