Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaOvěřování pro neziskovky zdarma

05. 06. 2006 | Tipy a rady

Dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích je většina neziskových organizací osvobozena od poplatku za ověřování kopií a podpisů, což významně šetří náklady těchto neziskovek při přípravě projektů, kdy většina dokumentů musí být předložena v originále. Ne všechny úřady, které ověřování provádějí toto osvobození akceptují a omlouvají to neznalostí tohoto pravidla. Uvádíme proto citaci z příslušného zákona, kterou můžete použít k případné argumentaci.

Přílohu zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích tvoří tzv. "sazebník", který definuje výši jednotlivých správních poplatků a také případná osvobození od nich.

Dle tohoto sazebníku jsou u Položky 4 - Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu (30 Kč za každou i započatou stránku) a 5 - Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu (30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka) od poplatku osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Pro uplatnění tohoto osvobození některé úřady požadují předložení Stanov (nebo zakládací listiny), kde je jasně definován účel založení neziskové organizace (oblast činnosti), který se musí shodovat nebo zahrnovat jeden z výše uvedených. Dále zde musí být uveden způsob volby statutárního zástupce a zároveň by měla být předložena i listina o zvolení tohoto zástupce (např. zápis z valné hromady), který by se měl prokázat občanským průkazem. V případě, že toto ověřování požaduje jiný zástupce sdružení, měl by mít písemnou plnou moc od statutárního orgánu organizace.

V případě potřeby plné znění zákona stáhnete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006