Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaLEADER ČR 2006 I VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

25. 04. 2006 | Programy > Leader ČR I 2006

Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotace v souladu se záměrem Další (k)rok schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2006 (dotační titul Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů). MAS Český Západ – Místní partnerství bude v roce 2006 podporovat vybrané projekty, které jsou v souladu se záměrem MAS a Pravidly Programu LEADER ČR na rok 2006.

AKTUALIZOVÁNO 4. 5. 2006


Podporovaná opatření

Opatření č. 1 - Zlepšete Český Západ (předpokládaná výše prostředků k dispozici 1 milion Kč) bude podporovat především projekty v oblasti rozvoje místního cestovního ruchu (zlepšení nabídky a kvality, zajištění základní infrastruktury), zvýšení přitažlivosti území, obnovy významných památek a dalších objektů podobného charakteru a jejich využití pro rozvoj cestovního ruchu a zemědělství. Toto opatření je zaměřeno také na projekty obnovy a ochrany přírodních lokalit a nové formy využití a regenerace krajiny nebo obnovy a využití starách zátěží (brownfields) nebo opuštěných objektů pro rozvoj cestovního ruchu.

Opatření č. 2 - Zvýšení ekonomické soběstačnosti a přizpůsobivosti zemědělských subjektů (předpokládaná výše prostředků k dispozici 1,2 milionu Kč) je zaměřeno na projekty, směřující k diverzifikaci činností zemědělských subjektů (např. agroturistika, hippoturistika, ekozemědělství, apod.), vytváření základní infrastruktury pro diverzifikaci činností zemědělských subjektů nebo projekty spolupráce zemědělských subjektů a propojení jejich činnosti s ostatními subjekty.

Opatření č. 3 - Navázání aktivní spolupráce s dalšími regiony (předpokládaná výše prostředků k dispozici 0,5 milionu Kč) bude podoporovat především tzv. "zrcadlové" projekty a projekty přenosu zkušeností z jiných regionů zejména ve výše uvedených oblastech.

Obecně bude kladen důraz také na inovativnost jednotlivých projektů. Změny předpokládaného rozvržení finančních prostředků do jednotlivých opatření jsou možné zejména v závislosti na kvalitě a množství předložených projektů.

Typy projektů

Podporovány budou pouze investiční projekty, zaměřené na revitalizaci budov a přírodních lokalit; obnovu a budo-vání nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu; výstavbu a obnovu doprovodné infrastru-ktury; obnovu kulturních památek a venkovské podoby obcí, nákup strojů, zařízení, rostlin, zvířat a technologie, počítačů, softwaru nebo realizaci přeshraničního projektu výše uvedeného typu.

Územní vymezení

Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, jež jsou členy svazků obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko nebo Stříbrský region (s výjimkou obce Prostiboř), města Planá u Mariánských Lázní nebo obce Hněvnice.

Vymezení vhodných žadatelů

Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), které mají jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovánu zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobu a splňují další podmínky jako subjekty drobného a středního podnikání, jejichž místo podnikání a realizace projektu odpovídá výše uvedenému územnímu vymezení.

Neziskové subjekty, jejichž sídlo nebo působnost a místo realizace jimi předložených projektů odpovídá výše uvedenému územnímu vymezení.

Obce a svazky obcí, jejichž katastry a místo realizace jimi předložených projektů odpovídá výše uvedenému územnímu vymezení.

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci vybraných projektů.

Projekty neziskových subjektů (obcí, svazků obcí, neziskových organizací) - maximálně 80% ze státního rozpočtu, minimálně 20% vlastní (v případě obcí nebo svazků obcí jde o územní rozpočty).

Projekty ziskových subjektů (podnikajících právnických a fyzických osob) - maximálně 50% ze státního rozpočtu, minimálně 50% vlastní.

Celkové přijatelné náklady na jeden projekt od 100.000,- Kč do nejvýše 10.000.000,- Kč (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků).

Doba trvání projektu

Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 20. prosince 2006. Dokončením se rozumí předložení žádosti o vydá-ní kolaudačního rozhodnutí (připadá-li v úvahu), respektive oznámení o zahájení zkušebního provozu (připadá-li v úvahu). Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2006, přičemž poslední termín pro podání poža-davku na úhradu faktur je 12. prosince 2006.

Termín a místo pro předkládání projektu

Žadatelé mohou po předchozí domluvě přihlásit své projekty na předepsaném formuláři od 28. 4. 2006 do 31. 5. 2006 do 16.00 hodin v kanceláři MAS na Obecním úřadě Olbramov, Olbramov 5. Zde bude k dispozici i formulář žádosti a další nezbytné dokumenty.

Kontaktní osoby

Miroslava Válová, předseda MAS
kancelář: Obecní úřad Olbramov, Olbramov 5
tel. 374 692 021, 724 183 671, e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz

Jan Martínek, jednatel MAS
kancelář: Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň
tel. 377 329 558, 777 793 728, e-mail: martinek@leader-ceskyzapad.cz

Vzhledem k poměrné administrativní náročnosti přípravy projektu (formulář a povinné přílohy žádosti), nutnosti seznámit se s pravidly Programu, atd., doporučujeme konzultovat Váš projektový záměr v co nejbližší době na výše uvedené kontaktní adrese.

Další informace

Veškeré informace neuvedené v této Výzvě, včetně závazných podmínek, Pravidel, náležitostí žádosti, přijatelných nákladů, předepsaných formulářů apod. jsou uvedeny na internetových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz (Programy / Leader ČR 2006) a www.mze.cz. Dodržení těchto podmínek a Pravidel je nezbytné pro přijetí projektu.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006