Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova8. výzva: Další Žádosti o dotaci se budou přijímat 12. 3. 2012 v Konstantinových Lázních

15. 02. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

MAS Český Západ - Místní partnerství vyhlašuje dne 15. 2. 2012 již svoji 8. výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci programu LEADER 2007-13. Oblast podpory bude stejně jako v 7. výzvě zaměřena výhradně na malé podnikatele, zemědělce a výrobce potravin. Vyhlášeny budou Fiche 7, 8, 10 a 11, jejichž bližší specifikaci jednotlivých Fichí naleznete v textu článku. Příjem žádostí bude probíhat 12. 3. 2012 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Preferenční kritéria zůstávají stejná, jako v předchozí výzvě, stejně tak povinné přílohy budou obdobné. V rámci 8. výzvy bude rozděleno cca 1,1 mil. Kč, přičemž maximální míra dotace je 50%. Oficiální zveřejnění výzvy a formuláře Žádosti o dotaci proběhne během středy 15. 2. 2012 na internetových stránkách MAS. Bližší informace Vám podá Koordinátor programu LEADER Jan Florian na tel. 774499396.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZDE.stručná charakteristika jednotlivých Fichí

Fiche 7 – Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů a Fiche 8 – Rozvoj drobného podnikání

Fiche 7 a 8 jsou shodně zaměřeny na podporu výroby a prodeje místních především nepotravinářských produktů a služeb. Cílem obou Fichí je vytvářet podmínky pro místní zaměstnanost, rozvoj pracovních příležitostí a pro zvyšování ekonomické soběstačnosti regionu.

Podporovány budou také projekty vedoucí ke zvýšení standardů, kvality nebo objemu produkce. Podporována bude výstavba, rekonstrukce či modernizace podnikatelských provozoven (výrobny, prodejny) vč. pořízení souvisejícího vybavení (strojů, technologií, výrobních i balicích linek, nábytku – a to vč. mobilních technologií), úprava souvisejících povrchů (odstavná stání, manipulační plochy, překladiště, …) a další související stavební práce.

Vítané budou projekty využívající místního potenciálu, především přírodních a kulturních zdrojů (např. místních surovin či materiálu, tradičních receptur apod.). Fiche jsou zaměřené především na řemeslnou výrobu, drobné podnikání a služby, nicméně podporovány budou projekty i v řadě dalších vybraných oblastí ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE (viz seznam podporovaných ekonomických činností v příloze).

Díky realizaci podpořených projektů by měly vznikat konkrétní produkty či služby, které budou bezprostředně po ukončení realizace projektu uvedeny na trh a to vč. odpovídajícího zajištění marketingu. Žádoucí je proto propojení výroby s přímým prodejem či distribucí nejlépe pod vlastní marketingovou značkou (ochrannou známkou). Vhodné je také zařazení výrobků do některého ze stávajících systémů certifikací kvality či spotřebitelských značek (např. Místní výrobek ze západu Čech, Ekologicky šetrný výrobek, apod.). V režimu „de minimis“ budou proto podporovány také související výdaje na propagaci a marketing (internetové stránky, e-shop, billboardy, směrové tabule, prezentační akce, propagační materiály apod.).

Podpořené podnikatelské záměry by měly být finančně nezávislé a rentabilní. Žadatelům se doporučuje zpracovat před předložením Žádosti o dotaci podrobný podnikatelský plán (záměr) vč. marketingové studie (obsahující průzkum trhu, stanovení ceny, návrh propagace a způsobu marketingu) a provozní analýzy s výhledem na 5 – 10 let. V případě realizace projektu v režimu „de minimis“ lze náklady na zpracování této vstupní dokumentace zahrnout do rozpočtu projektu.

Rozdíl mezi oběma Fichemi je dán pouze definicí žadatele – zatímco ve Fichi č. 7 se jedná o podporu zemědělských podnikatelů, ve Fichi č. 8 je podpora směřována na mikropodniky (do 10 zaměstnanců) mimo oblast zemědělství.

Fiche 10 – Rozvoj zemědělství

Fiche je zaměřena především na rozvoj zemědělské produkce směřující k vytváření místních potravinářských produktů. Díky realizaci podpořených projektů by mělo dojít k usnadnění prodeje či distribuce těchto produktů přímo v regionu např. formou přímého prodeje tzv. „ze dvora“, účastí na farmářských či jiných trzích nebo provozováním prodejních automatů či pojízdných prodejen.

Kromě zemědělské prvovýroby mohou být projekty orientovány na mimoprodukční funkce zemědělství, především v oblasti environmentální a péče o venkovskou krajinu (meze, aleje, solitérní stromy, drobné stavby v krajině, protierozní opatření apod.), zejména ve spolupráci s místními obcemi a jejich svazky.

Podporována bude výstavba, rekonstrukce či modernizace zemědělských staveb (stájí, dojíren, pastevních areálů, skladů, provozně-technických objektů apod.) vč. pořízení souvisejícího vybavení (strojů, technologií, zařízení – a to vč. mobilních technologií), úprava souvisejících povrchů (odstavná stání, manipulační plochy, překladiště, …) a další související stavební práce.

Podpořené projekty by měly vést ke konkrétním kvalitativním či kvantitativním změnám v oblasti zemědělské produkce s okamžitým dopadem po ukončení realizace projektu. Podpořené podnikatelské záměry by měly přispívat ke stabilizaci celého zemědělského podniku.

Fiche 11 – Podpora místních potravinářských produktů

Fiche je orientována na produkci potravin, pocházejících především z místních surovin nebo připravovaných dle regionálních receptur. V rámci Fiche budou podporovány projekty zaměřené na zpracování potravinářských výrobků a jejich distribuci a uvádění na trh.

Kromě nutných stavebních výdajů na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci souvisejících staveb (výrobny, balírny, expediční sklady, prodejny) bude podporováno především pořízení technologií pro zpracování a balení konečných potravinářských výrobků.

Podpořené projekty by měly vést k produkci konkrétních potravinářských výrobků (např. mléčné či masné výrobky, pečivo, ovocné šťávy, sirupy, marmelády a džemy, sušené ovoce, výrobky z medu, bylinné čaje, …), které budou bezprostředně po ukončení realizace projektu uvedeny na trh vhodným způsobem (např. prodej ve vlastní prodejně, účast na farmářských trzích, provozováním prodejních automatů či pojízdných prodejen apod.) a to vč. odpovídajícího zajištění marketingu. Žádoucí je proto propojení výroby s přímým prodejem či distribucí nejlépe pod vlastní marketingovou značkou (ochrannou známkou). Vhodné je také zařazení výrobků do některého ze stávajících systémů certifikací kvality či spotřebitelských značek (např. Místní výrobek ze západu Čech, Regionální potravina Plzeňského kraje, KlasA, BIO – produkt ekologického zemědělství, Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označení, apod.).

Podpořené podnikatelské záměry by měly být finančně nezávislé a rentabilní. Žadatelům se doporučuje zpracovat před předložením Žádosti o dotaci podrobný podnikatelský plán (záměr) vč. marketingové studie (obsahující průzkum trhu, stanovení ceny, návrh propagace a způsobu marketingu) a provozní analýzy s výhledem na 5 – 10 let.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006