FAQ - Často kladené otázky v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13 / AKTUALIZOVÁNO 18. 8. 2008

Vytištěno z WWW.LEADER-CESKYZAPAD.CZ
Téma: 1. výzva - srpen 2008, Vydáno dne: 22. 07. 2008


Často kladené otázky Vám pomohou nalézt odpověď možná i na Vaši otázku. Pokud se i přesto požadovanou informaci nedozvíte a nenaleznete ji ani v dokumentaci výzvy, prosím obraťte se na Honzu Floriana, Koordinátora programu LEADER na tel. 777870202, nebo e-mailu florian@leader-ceskyzapad.cz nebo přes ICQ 403793789. Další otázky můžete přidat také formou komentáře k tomuto článku (viz dole).

Upozornění - v úterý 19. 8. 2008 končí lhůta pro poskytování konzultací, od tohoto data až do příjmu žádostí neposkytuje sekretariát MAS žádné konzultace!

18. 8. 2008

Je možné žádat na projekt, který bude realizován v obci, která není v územní působnosti MAS?
Ne. Veškeré projekty musí být realizovány v některé z obcí, které leží v územní působnosti MAS, tedy na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu, Mikroregionu Hracholusky, města Planá, městyse Chodová Planá a obcí Blažim, Čerňovice a Ostrov u Bezdružic.

Od kdy je možné zahrnout náklady projektu?
Až od registrace žádosti na RO SZIF, která se předpokládá v říjnu 2008 (žadatelé budou vyrozuměni o přesném datu registrace žádosti). Náklady na technickou a projektovou dokumentaci, stejně jako náklady na nákup nemovitosti mohou však být zahrnuty již od 1. 1. 2007.

Je nutné pro vyplnění Osnovy a Žádosti speciální software nebo počítačový program?
Osnovu projektu můžete vyplnit v programu Word verze 97 a vyšších (Microsoft Office), v případě práce v programu kancelářského balíku Open Office funkčnost formuláře nezaručujeme. Žádost je třeba vyplňovat v program Adobe Acrobat Reader verze 8 a vyšší.

15. 8. 2008 - dotazy z informačních seminářů (2. várka - konzultováno s CP SZIF)

Je možné považovat za "objekt" nebo "plochu" také rybník a žádat dotaci o jeho rekonstrukci?
Ne. Ačkoliv je rybník je vždy považován za stavbu, v rámci Osy IV LEADER nelze na takovýto projekt žádat. Doporučujeme proto využít Operační program Rybářství (
www.szif.cz) nebo Operační program Životní prostředí (www.opzp.cz), který toto řeší.

Je možné v rámci Fiche 5 žádat na částečnou rekonstrukci objektu (např. opravu střechy), z něhož by měl být do budoucna hotel? Cílem projektu tedy nebude ihned ubytovací zařízení, ale pouze "příprava budovy"? 
Ne, o dotaci na takovýto projekt žádat nelze. Bylo by to možné pouze pokud by se jednalo o celkovou rekonstrukci na jejímž konci by byl hotový hotel.

Kde je místo realizace u projektu, ve kterém nejsou zahrnuté stavební výdaje, ale pouze nákup vybavení nebo zařízení (např. přenosné reprodukční techniky pro pořádání kulturních akcí)?
Místem realizace takového projektu budou všechny obce, ve kterých se bude přenosné zařízení používat a tyto všechny obce je nutné do projektu vypsat. V takovém případě není třeba řešit vlastnické nebo nájemní vztahy k danému místu, neboť se pravděpodobně jedná o veřejná prostranství.

Žadatel by rád nakoupil vybavení mateřské školky (stolky, židličky, skříně apod.) v ramci Fiche 3 - lze toto v rámci některého z kódů 373, 382, 383? Žádné jiné práce (stavba) by v rámci projektu nebyly prováděny.
Uvedené kódy mají limit max. 10% způsobilých výdajů projektu, součástí projektu by musely být ještě jiné výdaje, které by tvořily zbývajících 90%. Pokud by se jednalo tedy pouze o nákup vybavení školky a žádné jiné výdaje by v projektu nebyly realizovány, takový projekt nelze podpořit.

Je možné v rámci stávajících kódů způsobilých výdajů hlavního opatření Fiche 2 (např. 338) pořídit obecní veřejný rozhlas? Pokud ne, bude Fiche o tuto možnost rozšířena v rámci 2. výzvy?
Bohužel v rámci stávajícího nastavení Fiche 2 nelze žádat o dotaci na obecní veřejný rozhlas, neboť není uveden v číselníku způsobilých výdajů dané Fiche. Sekretariát MAS bude tuto připomínku tlumočit Výboru partnerství a navrhne doplnění Fiche o kód způsobilého výdaje 337, který by toto umožnil. Tato změna Fiche bude následně podléhat schválení SZIF.

9. 8. 2008 - dotazy z informačních seminářů (1. várka)

Je možné podat žádost o dotaci na MAS dříve, než je stanovený termín pro příjem žádostí v harmonogramu výzvy?
Ano, ale pouze ve výjimečných a odůvodněných případech (např. plánovaná dovolená, služební cesta apod.) a to pouze po předchozí telefonické domluvě s Koordinátorem programu LEADER nebo s Manažerkou MAS a pouze v době stanovené pro konzultace, tj. do 19. 8. 2008.

Musí mít žadatel sídlo v místě realizace projektu?
Ne. Projekt musí být realizován v oblasti územní působnosti MAS, žadatel může mít sídlo i mimo místo realizace - např. v sousední obci (nebo ev. i mimo území MAS - v tomto případě však doporučujeme vysvětlit v Osnově projektu místní příslušnost, ev. doložit např. realizovanými aktivitami v regionu MAS).

Jaký je zásadní rozdíl mezi Fichemi 1, 3 a 6?
Zatímco v rámci Fiche 3 je možno vystavět novou budovu nebo rekonstruovat stávající stavbu pro využití v rámci obce, Fiche 1 a 6 jsou zaměřené pouze na obnovu již stávajících objektů, které jsou charakterizovány jako "kulturní dědictví" (viz další otázka). Dále v rámci Fiche 1 se jedná především o záchranu nebo obnovu daného objektu, zatímco u Fiche 6 by měl být tento objekt využit pro cestovní ruch (muzeum, informační centrum, ...), u Fiche 3 pak spíše pro potřeby občanské vybavenosti (kulturní centrum, obecní úřad, škola, ...).

Co se myslí pojmem "historické nebo kulturní dědictví"? Jedná se pouze o registrované ("vyhlášené") kulturní památky?
Pojem "kulturní dědictví" je blíže vysvětlen na 2. str. Fichí 1 a 6, kterých se týká. Nejedná se tedy pouze o "kulturní památku", ale o všechny objekty, které mají místní význam a zastupitelstvo dané obce, obec s rozšířenou působností nebo odborně způsobilá osoba (registrovaný architekt se specializací na památky) ji shledá jako "kulturní dědictví venkova" (např. formou usnesení, vyjádření, stanoviska). Může tedy zahrnovat také např. technické památky, drobné sakrální stavby v krajině, hřbitov, ...

Pokud bude projekt vybrán k podpoře, bude muset žadatel doložit schopnost předfinancovat výdaje projektu (např. výpisem z účtu, dokladem o úvěru apod.), jak je běžné u jiných dotačních programů?
Ne, tato povinost není stanovena. MAS a SZIF předpokládá, že žadatel má k dispozici potřebné prostředky, nebo má plán, jak je zajistit. Žadatel při podpisu Dohody dokládá pouze Doklad o vedení (příp. zřízení) bankovního účtu, tedy smlouvu, nikoliv výpis a zůstatek na účtu. V případě, že by projekt byl vybrán k podpoře a nakonec nebyl realizován z důvodu nezajištění finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele (předfinancování), je zřejmé, že by si tím žadatel nezískal v rámci regionu dobrou pověst, neboť by o alokované finanční prostředky přišel nejen on, ale i celá MAS, neboť by pravděpodobně nemohly být využity na jiný projekt, zároveň by byla odpovídajícím způsobem snížena dotace na pokrytí režijních nákladů MAS (chod kanceláře MAS).

Jaký může být minimální rozpočet projektu? Jedná se o částku vč. nebo bez DPH?
Minimální částka celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace je 50.000 Kč. Pro žadatele, kteří nejsou plátci DPH (tedy většina obcí a neziskových organizací, někteří podnikatelé) je DPH zahrnuto do způsobilých výdajů a jedná se tedy o částku vč. DPH. Pro plátce DPH je DPH nezpůsobilý výdaj a jde tedy o 50.000 Kč bez DPH.

Je možné žádat o dotaci na realizaci projektu, který byl již zahájen, ale jeho realizace byla přerušena?
Ano, pokud se jedná o ukončenou etapu, financovanou z jiných zdrojů, nebo z vlastních prostředků, lze žádat o dotaci na další navazující etapu. Výstupem projektu by ale měl být vždy funkční celek.

Které přílohy je třeba přikládat v originále a které v kopii?
Seznam povinných příloh žádosti je uveden na 3. straně Výzvy. V přehledné tabulce je uvedeno, které přílohy je třeba přiložit v originále ("O"), eventuelně které stačí v originálě pouze "zapůjčit" a po ověření na MAS možno vrátit žadateli ("O/V"), a které přílohy postačí v kopii ("K"). Dále je zde uvedeno, jak tyto přílohy seřadit, svázat a označit nápisem "SZIF" nebo "MAS".

Je možné v rámci jedné výzvy žádat o více dotací? Pokud žadatel bude žádat nebo uspěje v rámci 1. výzvy, neuzavírá si tak možnost žádat o dotaci v některé z následujících výzev?
Počet žádostí na jednoho žadatele není omezen ani v rámci jedné výzvy, ani v rámci programu jako celku. Žadatel tedy může předložit v 1. výzvě libovolný počet žádostí, je však nutné brát v úvahu, že do jisté míry bude zvyšovat konkurenci při výběru žádostí i sám sobě - doporučujeme proto předložit jen jednu, max. dvě žádosti v rámci jedné výzvy za žadatele. Žadatel se samozřejmě může rozhodnout podat žádost i v kterékoliv z následujících výzev a to bez ohledu na to, zda-li již nějakou žádost dříve předložil, nebo byl dokonce vybrán k podpoře.

Kdy bude vyhlášena další výzva? Budou v rámci další výzvy vyhlášeny stejné oblasti podpory?
Dle harmonogramu MAS se předpokládá vyhlášení 2. výzvy koncem října 2008. Přesný termín bude stanoven v závislosti na zkušenostech s administrací 1. výzvy a po schválení Výborem partnerství. Výzvy budou vyhlašovány pravidelně 2x - 3x ročně vždy v intervalu cca 4-8 měsíců. Oblasti podpory (Fiche) by měly v rámci všech následujících výzev zůstat víceméně stejné, pouze s drobnými změnami na základě zkušeností z předchozích výzev, navíc budou vyhlášeny také Fiche 4 a 9. V rámci každé výzvy namusí být vyhlášeny všechny Fiche - záleží na rozhodnutí Výboru partnerství a na stavu čerpání finanční alokace a plnění monitorovacích indikátorů pro dané Fiche.

4. 8. 2008

V případě realizace projektu v pronajatém objektu může mít žadatel  namísto nájmu na dobu určitou (min. 5 let) nemovitost v nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc?
Ne, v případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku musí mít žadatel k dispozici nájemní smlouvu na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let.

V rámci Fiche 5 by žadatel chtěl v rámci kódu 329 nakoupit mobilní sportovní zařízení/vybavení? V pravidlech opatření III.1.3. Programu rozvoje venkova je nákup mobilního zařízení či strojů uveden jako nezpůsobilý výdaj, v pravidlech IV.1.1 a IV.1.2 toto omezení však uvedeno není. Je tedy nákup takového mobilního sportovního zařízení možný?
Ano, na Fiche MAS se vztahují pouze podmínky, platná pro Osu IV. LEADER, tedy Pravidla IV.1.1 a IV.1.2, kde toto omezení skutečně uvedeno není. Nákup takových mobilních sportovních zařízení/vybavení je tedy v rámci kódu 329 možný.

29. 7. 2008

Může žadatel dotaci v rámci programu LEADER "kombinovat" s jinou dotací či grantem?
Ano, nicméně pouze v případě, pokud se jedná o dotaci z rozpočtu kraje či obce nebo ze soukromých zdrojů (nadace, nadační fondy, firemní granty apod.). Je potřeba držet se dané formulace v Čestném prohlášení, které je povinnou přílohou Žádosti o dotaci: "Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude po dobu vázanosti projektu na účel (5 let) podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů." Jinými slovy, kombinace s dotací Evropské unie (např. z Cíle 3, Dispozičního fondu Euregio Egrensis, Programu rozvoje venkova, ...) nebo některého z ministerstev není možná.

Je v rámci projektu možné průběžné nebo zálohové financování? Jakým způsobem bude dotace proplácena?
Dotace bude proplácena zpětně, po ukončení projektu a předložení Žádosti o proplacení, jejíž přílohou jsou i jednotlivé účetní a daňové doklady (faktury apod.) vč. dokladu o jejich uhrazení (bankovní výpisy). Žádost o proplacení nejdříve musí projít předběžnou kontrolou na MAS a bude předána na RO SZIF k administrativní kontrole (kontrola náležitostí účetních dokladů apod.). Poté proběhne fyzická kontrola na místě, které se zúčastní pracovníci RO SZIF a MAS, jejímž předmětem bude především posouzení souladu skutečně realizovaných prací s doloženými účetními doklady. V rámci této kontroly může být žadateli uloženo doložení dodatečných podkladů a stanoven termín pro doplnění (tzv. pozastavení kontroly). Poté bude provedena tzv. autorizace platby, kdy fakticky bude ze strany RO SZIF definitivně schválená výše způsobilých nákladů a dán pokyn k proplacení na účet žadatele.
V rámci kterékoliv z výše popsaných kontrol mohou být aplikovány tzv. korekce, tedy RO SZIF může snížit výši nákladů k projektu požadovaných k proplacení, pokud shledá nesrovnalosti (např. neoprávněná fakturace, nedoložení zadávacího řízení, požadovaná částka přesahuje stanovené limity nebo ceny dle katalogu RTS Brno apod.) nebo uložit tzv. sankce (tedy procentní snížení požadované dotace) za nedodržení stanovených podmínek. Více viz kapitola 14
Pravidel IV.1.2.
Průběžné financování je v rámci programu LEADER možné pouze pro obce a svazky obcí v rámci Fichí 2 a 3, a to jen v případě, že projekt obsahuje pouze způsobilé výdaje z Hlavního opatření.

Jak je definován "zemědělský podnikatel"? Musí vykazovat určité příjmy ze zemědělství, příp. v jaké procentní výši k příjmům z ostatního podnikání?
Zemědělský podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2e tohoto zákona je zemědělským podnikatelem fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se přitom rozumí: rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití, živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše, hospodaření v lese a hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
Zemědělský podnikatel (vyjma fyzických osoba provozujících drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky) musí být také evidován místně příslušnou ORP v tzv. Evidenci zemědělských podnikatelů a musí také splňovat odbornou způsobilost (vzdělání nejméně na úrovni středního odborného vzdělání v některém zemědělském oboru, veterinářství a veterinární prevenci, anebo na úrovni úplného středního vzdělání se zaměřením na zemědělství, nebo absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností v rozsahu minimálně 150 hodin, nebo prokázáním zemědělské praxe v zemědělském podniku nejméně po dobu 5 let).
Dle vyjádření CP SZIF však zemědělský podnikatel nemusí vykazovat příjmy ze zemědělské činnosti v určité procentuální výši, když zároveň podniká v jiné oblasti, nicméně dle názoru MAS by měl doložit splnění výše uvedených podmínek, především provozování zemědělské výroby jako soustavné činnosti za účelem dosažení zisku.

Na jaké typy projektů lze žádat dotaci v rámci Fichí 7 a 8 - co znamená rozvoj podnikání ve vybraných oblastech?
Jedná se o oblasti dané vybranými sekcemi Odvětvové klasifikace ekonomických činnosti (OKEČ), především o výrobu a maloobchod. Pro inspiraci uvádíme přehled některých možných oblastí podnikání, které by šlo v rámci Fichí 7 a 8 podpořit (nejedná se o úplný výčet, přesnější informace naleznete v číselníku
OKEČ).
výroba potravin
- výrobna domácího sýra, těstovin, sirupů, moštů, ...
- manufaktura na výrobu marmelád, kompotů, naložené zeleniny či hub
- sušárna ovoce, hub či bylin
- pekárna nebo cukrárna
- stáčírna minerální vody
řemeslné dílny
- šicí dílna, krejčovství
- truhlářství, řezbářství, pila a další provozy pro zpracování dřeva vč. výroby nábytku
- košíkářská nebo drátenická dílna
- regionální nakladatelství nebo tiskárna
- výroba z papíru (vazba knih, výroba obalů, přání apod...)
- manufaktura na výrobu mýdla, kosmetických přípravků či léčiv
- keramická nebo hrnčířská dílna
- nožířství, kovárna
- klenotnictví, výroba bižuterie
- výroba hudebních nástrojů, her a hraček
služby
- cykloservis, opravna letadel apod.
- recyklace odpadu
- oprava hodin, výrobků pro domácnost a osobní potřebu
obchod
- potraviny, masna, ovoce a zelenina
- pekárna, cukrárna
- drogerie, kosmetika
- oděvy, nábytek
- proděj řemeslných výrobků
- květinářství
- hodinářství

23. 7. 2008

Může v rámci Fiche č. 5 "Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty" žádat o dotaci nezemědělský podnikatel, který provozuje již 5 let penzion nebo restauraci?
Ne, Fiche bohužel jasně vymezuje vhodné Žadatele na nezemědělské podnikatele s historií podnikání v cestovním ruchu (např. hostinská činnost, provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků, provozování střelnic, provozování cestovní kanceláře, ubytovací služby)kratší než 2 roky. Tato podmínka nebyla stanovena MAS, ale Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova (PRV) - tj. Ministerstvem zemědělství a je bohužel daná v rámci celého PRV.
Podnikatelům v cestovním ruchu s historií podnikání delší než 2 roky můžeme doporučit pouze Regionální operační program (ROP) NUTS II Jihozápad (
www.rr-jihozapad.cz), opatření 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, kde jsou ale projekty omezeny spodní hranicí celkových výdajů ve výši 2 mil. Kč.

Může být předmětem projektu nákup nemovitosti?
Ano, všechny Fiche zahrnují v rámci Hlavního opatření způsobilý výdaj pro nákup nemovitosti, který je však limitován výší 10% celkových způsobilých výdajů projektu. Pro uznání tohoto výdaje je také třeba doložit ocenění nemovitosti soudním znalcem.
V případě, že předmětem projektu bude nákup budovy v hodnotě 1,5 mil. Kč a rekonstrukce budovy v hodnotě 0,9 mil. Kč, lze do způsobilých výdajů projektu zahrnout kompletní náklady rekonstrukce ve výši 0,9 mil. Kč (tato částka tedy tvoří 90% celkového rozpočtu) a pak již jen částku odpovídající 10% z celkového rozpočtu, tedy 0,1 mil. Kč z kupní ceny nemovitosti, zbývající náklady na nákup nemovitosti (1,4 mil. Kč) jsou specifikovány jako nezpůsobilé. Celkové způsobilé výdaje tedy budou činit pouze 1 mil. Kč.

Může Žadatel paralelně žádat dotaci na projekt také v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)?
Ano, žadatelé z obcí menších než 500 obyv. (a v rámci cestovního ruchu až do 2.000 obyv.) mohou žádat přímo v rámci Programu rozvoje venkova pod jednotlivými Osami I.-III. a předkládat svoji žádost přímo na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v Českých Budějovicích. Stačí si na
www.szif.cz vyhledat příslušné opatření (pro orientaci pomohou čísla opatření uvedená u jednotlivých Fichí) a podat Žádost o dotaci přímo na RO SZIF. Narozdíl od programu LEADER v tomto případě není možné "kombinovat" výdaje z různých opatření a záměrů, je tedy možno žádat jen v rámci jednoho vybraného záměru. Liší se i hodnotící kritéria, která jsou více technická a projekt je možné jednoznačně obodovat již dopředu. Doporučujeme proto žadatelům z menších obcí, kteří nepotřebují "kombinovat" způsobilé výdaje v rámci více opatření či záměrů, aby si předložili Žádost o dotaci na RO SZIF do Českých Budějovic - pro opatření III.2.1., III.2.2. a III.3.1. je plánovaný příjem žádostí od 7. do 27.  října 2008 a pro opatření I.1.1., I.3.2., III.1.1. a III.1.2. pak na přelomu února a března 2009.

21. 7. 2008

Je možné, aby stavební povolení na realizaci akce měl vlastník pozemku a žádal nájemce? Může Žádost o dotaci předložit subjekt, který dotaci dále poskytne další organizaci (např. nadace)?
Ne, Žadatelem může být pouze přímo realizátor projektu. Ten musí mít dotčenou nemovitost vč. pozemku také ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu (min. na 5 let) a musí mít i pravomocné stavební povolení nebo ohlášení na své IČ.

Je možné poskytnout dotaci na zpracování stavební (technické) dokumentace?
Ano, je to možné, ale pouze zpětně na již zpracovanou stavební dokumentaci, která byla předkládána k žádosti o stavební povolení nebo k ohlášení stavby. Cílem projektu pak musí být samotná realizace této stavby. Každá fiche zahrnuje kód způsobilého výdaje na technickou dokumentaci (uveden ve Fichi na konci číselníku způsobilých výdajů u Hlavního opatření, v sekci "D" - dokumentace), ten je však omezen horním limitem 80.000 Kč vč. DPH (pro plátce DPH se jedná o částku 80.000 Kč bez DPH). Tato technická dokumentace musí být zpracována po 1. 1. 2007.
V případě Fiche 1 lze navíc v rámci kódů 385-390 a 398-400 žádat dotaci na zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o území, geodetické a kartografické práce, historický průzkum, posudky statiky, stavebně-historický průzkum, záchranný archeologický průzkum, restaurátorské práce a zajištění potřebných podkladů souvisejících s realizací projektu.


Všechna práva vyhrazena. Použití textu je možné pouze se souhlasem o.s. Český Západ - Místní partnerství.